Quy trình xử lý đổi trả
Liên quan đến trả máy
1. Trực tiếp tại TTBH
 • Tiếp nhận ghi lại thông tin KH vào biên bản bàn giao nhận máy.
 • Kiểm tra tổng thể máy, báo lại thông tin cho KH nếu có phát sinh.
 • Ký nhận biên bản hủy hóa đơn.
 • Làm thủ tục thanh toán: Hoàn lại tiền cho KH theo hình thức chuyển khoản, thời gian xử lý từ 3 - 4 ngày làm việc tính từ thời điểm ký biên bản hủy hóa đơn.
2.
Theo hình thức chuyển phát
 • Tiếp nhận ghi lại thông tin KH vào biên bản bàn giao nhận máy.
 • Kiểm tra tổng thể máy, báo lại thông tin cho KH nếu có phát sinh
 • Gửi biên bản hủy hóa đơn về cho KH ký nhận.
 • Làm thủ tục thanh toán: Hoàn lại tiền cho KH theo hình thức chuyển khoản, thời gian xử lý từ 3 - 4 ngày làm việc tính từ thời điểm Bkav nhận được biên bản hủy hóa đơn của KH gửi lại.
Liên quan đến đổi máy
1. Trực tiếp tại TTBH
 • Tiếp nhận ghi lại thông tin KH vào biên bản bàn giao nhận máy.
 • Kiểm tra tổng thể máy, báo lại thông tin cho KH nếu có phát sinh.
 • Đổi máy cho KH: Thời gian xử lý từ 1 - 2 giờ ngày làm việc.
2.
Theo hình thức chuyển phát
 • Tiếp nhận ghi lại thông tin KH vào biên bản bàn giao nhận máy.
 • Kiểm tra tổng thể máy, báo lại thông tin cho KH nếu có phát sinh
 • Đổi máy cho KH: Thời gian xử lý từ 2 - 4 ngày làm việc tính từ thời gian nhận được máy KH gửi lại.