Hỗ trợ khách hàng
Bạn hãy chạy file BkavTool.exe
I. Thao tác kiểm tra máy tính và gửi log về trung tâm hỗ trợ khách hàng BkavPro: Bước...
BkavBackupRestorer là công cụ cho phép phục hồi những file virus đã được Bkav diệt.
Trong quá trình đăng ký sử dụng BkavPro 2010, bạn có thể gặp một trong các thông báo sau:
Virus siêu đa hình: là thế hệ mới của họ virus đa hình. Thế hệ virus mới này đã “nâng cấp” khả năng...