Bài NC47: Hướng dẫn xử lý lỗi “Hoá đơn Có mã >> Cấp mã bị lỗi, Lỗi: Lỗi kiểm tra trùng bộ key (-1)”
11:28:01 | 15/01/2024

VẤN ĐỀ: Ký hoá đơn điện tử thành công lên Cơ quan Thuế, Cơ quan Thuế trả về lỗi “Hoá đơn Có mã >> Cấp mã bị lỗi, Lỗi: Lỗi kiểm tra trùng bộ key (-1)

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ: Bạn thực hiện xử lý theo hướng dẫn 1 trong 2 trường hợp sau:

TRƯỜNG HỢP 1: Doanh nghiệp xuất Hoá đơn bị trùng thông tin mẫu số, ký hiệu đã dùng trước đó. Bạn kiểm tra lại ký hiệu đang sử dụng ở nhà cung cấp khác (nếu có) và tạo ký hiệu khác để sử dụng, sau đó xuất lại Hoá đơn mới.

TRƯỜNG HỢP 2: Doanh nghiệp xuất Hoá đơn không bị trùng thông tin mẫu số, ký hiệu đã dùng trước đó. Bạn chờ hệ thống rà soát và trả lại kết quả.

Như vậy, Bạn đã xử lý xong lỗi “Hoá đơn Có mã >> Cấp mã bị lỗi, Lỗi: Lỗi kiểm tra trùng bộ key (-1)ký gửi hoá đơn trên hệ thống Bkav eHoadon.