DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP QUY
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tên văn bản
1 7970/CTHN-TTHT 27/02/2023 Thuế Hà Nội V/v thời điểm lập hóa đơn đối với dịch vụ ngân hàng
2 5872/CTHN-TTHT 16/02/2023 Thuế Hà Nội V/v thuế suất viết hóa đơn
3 4038/CTHN-TTHT 07/02/2023 Thuế Hà Nội V/v định dạng hóa đơn điện tử
4 3869/CTHN-TTHT 06/02/2023 Tổng cục Thuế V/v tên hàng hóa trên hóa đơn
5 3372/CTHN-TTHT 31/01/2023 Tổng cục Thuế V/v lập hóa đơn GTGT
6 63653/CTHN-TTHT 22/12/2022 Thuế Hà Nội V/v xuất hóa đơn đối với hàng cho, biếu, tặng, trả thay lương
7 62542/CTHN-TTHT 16/12/2022 Thuế Hà Nội V/v kê khai đối với hóa đơn điều chỉnh, thay thế
8 62544/CTHN-TTHT 16/12/2022 Thuế Hà Nội V/v hướng dẫn về xử lý hóa đơn
9 61434/CTHN-TTHT 12/12/2022 Thuế Hà Nội V/v Xử lý hóa đơn điện tử đã lập có sai sót
10 15461/CTTPHCM-TTHT 12/12/2022 Thuế TP HCM V/v triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền
11 4415/TCT-DNNCN 25/11/2022 Tổng cục Thuế V/v hướng dẫn thực hiện cung cấp thông tin trên Cổng dữ liệu thông tin TMĐT theo quy định tại Nghị định 91/2022/NĐ-CP
12 569/TB-TCT 22/11/2022 Tổng cục Thuế V/v Công khai thông tin của tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư số 78/2021/TT-BTC
13 54309/CTHN-TTHT 10/11/2022 Thuế Hà Nội V/v hóa đơn điện tử
14 52117/CTHN-TTHT 28/10/2022 Thuế Hà Nội V/v quy định về hóa đơn điện tử
15 49535/CTHN-TTHT 13/10/2022 Thuế Hà Nội V/v kê khai đối với hóa đơn điều chỉnh, thay thế
16 46904/CTHN-TTHT 26/09/2022 Thuế Hà Nội V/v hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh
17 46907/CTHN-TTHT 26/09/2022 Thuế Hà Nội V/v xử lý hóa đơn có sai sót
18 1510/QĐ-TCT 21/09/2022 Tổng cục Thuế Quyết định số 1510/QĐ-TCT ngày 21/9/2022 của Tổng cục Thuế về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 07/10/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành quy định về thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế
19 43412/CTHN-TTHT 05/09/2022 Thuế Hà Nội V/v sử dụng hóa đơn bán hàng
20 42535/CTHN-TTHT 29/08/2022 Thuế Hà Nội V/v kê khai đối với hóa đơn thay thế, hóa đơn điều chỉnh
21 40840/CTHN-TTHT 18/08/2022 Thuế Hà Nội V/v hướng dẫn về xử lý hóa đơn điện tử trường hợp giảm trừ giá trị quyết toán
22 40747/CTHN-TTHT 18/08/2022 Thuế Hà Nội V/v vướng mắc hóa đơn chi phí tại đơn vị
23 40744/CTHN-TTHT 18/08/2022 Thuế Hà Nội V/v xuất hóa đơn quà tặng cho khách hàng
24 39614/CTHN-TTHT 11/08/2022 Thuế Hà Nội V/v sử dụng hóa đơn điện tử trên các tuyến cao tốc
25 39619/CTHN-TTHT 11/08/2022 Thuế Hà Nội V/v quy định về hóa đơn
26 39060/CTHN-TTHT 09/08/2022 Thuế Hà Nội V/v lập hóa đơn điện tử theo NĐ 123/2020/NĐ-CP
27 39061/CTHN-TTHT 09/08/2022 Thuế Hà Nội V/v thời điểm xuất hóa đơn khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ
28 37371/CTHN-TTHT 03/08/2022 Thuế Hà Nội V/v xuất hóa đơn điện tử theo NĐ số 123/2020/NĐ-CP và TT số 78/2021/TT-BTC
29 37367/CTHN-TTHT 01/08/2022 Thuế Hà Nội V/v tên hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn
30 37366/CTHN-TTHT 01/08/2022 Thuế Hà Nội V/v xuất hóa đơn cho thuê lại văn phòng
31 36814/CTHN-TTHT 28/07/2022 Thuế Hà Nội V/v xuất hóa đơn, kê khai, nộp thuế đối với nguồn thu hộ, chi hộ
32 35197/CTHN-TTHT 19/07/2022 Thuế Hà Nội V/v điều chỉnh hóa đơn sai sót
33 35191/CTHN-TTHT 19/07/2022 Thuế Hà Nội V/v xử lý hóa đơn sai sót
34 35196/CTHN-TTHT 19/07/2022 Thuế Hà Nội V/v lập hóa đơn đối với các khoản hỗ trợ theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP
35 35196/CTHN-TTHT 19/07/2022 Thuế Hà Nội V/v lập hóa đơn đối với các khoản hỗ trợ theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP
36 35191/CTHN-TTHT 19/07/2022 Thuế Hà Nội V/v xử lý hóa đơn sai sót
37 35197/CTHN-TTHT 19/07/2022 Thuế Hà Nội V/v điều chỉnh hóa đơn sai sót
38 34787/CTHN-TTHT 18/07/2022 Thuế Hà Nội V/v xử lý sai sót đối với hóa đơn điện tử
39 32315/CTHN-TTHT 08/07/2022 Thuế TP HCM V/v quy định về lập hóa đơn
40 30591/CT-TTHT 29/06/2022 Thuế Hà Nội Về việc hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020
41 41/2022/NĐ-CP 20/06/2022 Chính phủ Nghị định số 41/2022/NĐ-CP ngày 20/6/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
42 6687/CTTPHCM-TTHT 10/06/2022 Thuế TP HCM Đôn đốc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử
43 25530CTHN-TTHT 03/06/2022 Thuế Hà Nội Về việc: Xử lý hóa đơn sai sót
44 13381/CTHN-TTHT 06/04/2022 Thuế Hà Nội V/v hướng dẫn lập hóa đơn
45 10585/CTHN-TTHT 28/03/2022 Thuế Hà Nội V/v vướng mắc áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP
46 8875/CTHN-TTHT 17/03/2022 Tổng cục Thuế V/v hướng dẫn về lập hóa đơn điện tử
47 8209/CTHN-TTHT 14/03/2022 Tổng cục Thuế V/v lập hóa đơn
48 8087/CTHN-TTHT 11/02/2022 Tổng cục Thuế V/v xuất hóa đơn điện tử
49 4251/CTHN-TTHT 28/01/2022 Tổng cục Thuế V/v hóa đơn chứng từ
50 1827/CTHN-TTHT 17/01/2022 Tổng cục Thuế V/v xử lý hóa đơn điện tử có sai sót
51 1829/CTHN-TTHT 17/01/2022 Tổng cục Thuế V/v lập hóa đơn đối với hoạt động xây dựng
52 1459/CTHN-TTHT 14/01/2022 Tổng cục Thuế V/v Thay đổi logo trên hóa đơn điện tử
53 1460/CTHN-TTHT 14/01/2022 Tổng cục Thuế V/v Lập hóa đơn kèm bảng kê đối với doanh số bán lẻ cho khách hàng trong ngày không lấy hóa đơn
54 459/CTHN-TTHT 07/01/2022 Tổng cục Thuế V/v xuất hóa đơn điện tử
55 458/CTHN-TTHT 07/01/2022 Tổng cục Thuế V/v đồng tiền thể hiện trên hóa đơn theo nghị định số 123/2020/NĐ-CP
56 5113/TCT-CS 27/12/2021 Tổng cục Thuế V/v hướng dẫn một số nội dung về hóa đơn điện tử
57 53947/CTHN-TTHT 13/12/2021 Tổng cục Thuế Về việc hình thức thể hiện của hóa đơn thu hộ phí vận tải quốc tế
58 48918/CTHN-TTHT 23/11/2021 Tổng cục Thuế Về việc lập hóa đơn khi sử dụng voucher điện tử
59 48926/CTHN-TTHT 23/11/2021 Tổng cục Thuế Về việc xuất hóa đơn GTGT
60 43226/CTHN-TTHT 11/11/2021 Tổng cục Thuế Về việc ký hiệu hóa đơn điện tử
61 43973/CTHN-TTHT 04/11/2021 Tổng cục Thuế Về việc sử dụng hóa đơn điện tử
62 43220/CTHN-TTHT 01/11/2021 Tổng cục Thuế Về việc sử dụng hóa đơn điện tử
63 40991/CTHN-TTHT 20/10/2021 Tổng cục Thuế Về việc xử lý đối với hóa đơn đã lập
64 1450/QĐ-TCT 07/10/2021 Tổng cục Thuế Về việc ban hành Quy định về thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan Thuế
65 33105/CTHN-TTHT 30/09/2021 Tổng cục Thuế Về việc xử lý đối với hóa đơn điện tử đã lập
66 36664/CTHN-TTHT 28/09/2021 Tổng cục Thuế Về việc thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
67 36672/CTHN-TTHT 28/09/2021 Tổng cục Thuế Về việc sử dụng hóa đơn tiếng Việt không dấu
68 1832/QĐ-BTC 20/09/2021 Tổng cục Thuế V/v triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh
69 1838/QĐ-BTC 20/09/2021 Tổng cục Thuế V/v triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại tỉnh Phú Thọ
70 1831/QĐ-BTC 20/09/2021 Tổng cục Thuế V/v triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại tỉnh Bình Định
71 1833/QĐ-BTC 20/09/2021 Tổng cục Thuế V/v triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại tỉnh Quảng Ninh
72 1830/QĐ-BTC 20/09/2021 Tổng cục Thuế V/v triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại thành phố Hà Nội
73 1839/QĐ-BTC 20/09/2021 Tổng cục Thuế V/v triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại thành phố Hải Phòng
74 78/2021/TT-BTC 17/09/2021 Tổng cục Thuế V/v hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hoá đơn, chứng từ
75 34731/CTHN-TTHT 14/09/2021 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hóa đơn điện tử
76 33105/CTHN-TTHT 30/08/2021 Tổng cục Thuế V/v xử lý đối với hóa đơn điện tử đã lập
77 32864/CTHN-TTHT 27/08/2021 Tổng cục Thuế V/v hướng dẫn về xuất hóa đơn
78 32220/CTHN-TTHT 23/08/2021 Tổng cục Thuế V/v nội dung trên hóa đơn
79 32002/CTHN-TTHT 18/08/2021 Tổng cục Thuế V/v thời điểm lập hóa đơn
80 31448/CTHN-TTHT 12/08/2021 Tổng cục Thuế V/v hướng dẫn xử lý hóa đơn thu tiền học phí sinh viên
81 2989/TCT-CNTT 09/08/2021 Tổng cục Thuế V/v lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành các thành phần dữ liệu hoá đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế
82 26250/CTHN-TTHT 09/07/2021 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hóa đơn điện tử
83 26250/CTHN-TTHT 09/07/2021 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hóa đơn điện tử
84 22846/CTHN-TTHT 24/06/2021 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hóa đơn điện tử
85 22088/CTHN-TTHT 21/06/2021 Tổng cục Thuế V/v thời điểm lập và ký hóa đơn điện tử
86 22086/CTHN-TTHT 21/06/2021 Tổng cục Thuế V/v hóa đơn điện tử, bán hàng vào khu chế xuất
87 20847/CTHN-TTHT 11/06/2021 Tổng cục Thuế V/v xuất hóa đơn GTGT trong mua bán bất động sản
88 20215/CTHN-TTHT 07/06/2021 Tổng cục Thuế V/v phân bổ hóa đơn kê khai tờ khai 02/GTGT
89 18312/CTHN-TTHT 25/05/2021 Tổng cục Thuế V/v xuất hóa đơn đối với hàng cho, tặng
90 17321/CTHN-TTHT 20/05/2021 Tổng cục Thuế V/v lập hóa đơn sai địa chỉ
91 9585/CTHN-TTHT 31/03/2021 Tổng cục Thuế V/v sử dụng HĐĐT
92 9589/CTHN-TTHT 31/03/2021 Tổng cục Thuế V/v hướng dẫn về HĐĐT
93 9159/CTHN-TTHT 29/03/2021 Tổng cục Thuế V/v sử dụng HĐĐT
94 92/TB-TCT 19/03/2021 Tổng cục Thuế V/v Khuyến nghị các thành phần dữ liệu hoá đơn điện tử áp dụng theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ và triển khai công cụ hỗ trợ người nộp thuế kiểm tra thông tin hoá đơn điện tử áp dụng theo khuyến nghị
95 7432/CTHN-TTHT 12/03/2021 Tổng cục Thuế V/v Xử lý hóa đơn GTGT liên 2 bị mờ
96 7308/CTHN-TTHT 11/03/2021 Tổng cục Thuế V/v Xuất Hóa đơn đối với chương trình khuyến mại
97 6371/CTHN-TTHT 02/03/2021 Tổng cục Thuế V/v Xuất HĐ thay thế cho HĐ bị cưỡng chế
98 6148/CTHN-TTHT 01/03/2021 Tổng cục Thuế V/v Xuất HĐ GTGT đối với dịch vụ in sách chính trị, pháp luật
99 5314/CTHN-TTHT 19/02/2021 Tổng cục Thuế V/v ủy nhiệm lập hóa đơn
100 5334/CTHN-TTHT 19/02/2021 Tổng cục Thuế V/v hướng dẫn chính sách thuế GTGT, hóa đơn
STT: 1
Số/Ký hiệu:
7970/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
27/02/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v thời điểm lập hóa đơn đối với dịch vụ ngân hàng
STT: 2
Số/Ký hiệu:
5872/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
16/02/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v thuế suất viết hóa đơn
STT: 3
Số/Ký hiệu:
4038/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
07/02/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v định dạng hóa đơn điện tử
STT: 4
Số/Ký hiệu:
3869/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
06/02/2023
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v tên hàng hóa trên hóa đơn
STT: 5
Số/Ký hiệu:
3372/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
31/01/2023
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v lập hóa đơn GTGT
STT: 6
Số/Ký hiệu:
63653/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
22/12/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v xuất hóa đơn đối với hàng cho, biếu, tặng, trả thay lương
STT: 7
Số/Ký hiệu:
62542/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
16/12/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v kê khai đối với hóa đơn điều chỉnh, thay thế
STT: 8
Số/Ký hiệu:
62544/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
16/12/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn về xử lý hóa đơn
STT: 9
Số/Ký hiệu:
61434/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
12/12/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v Xử lý hóa đơn điện tử đã lập có sai sót
STT: 10
Số/Ký hiệu:
15461/CTTPHCM-TTHT
Ngày ban hành:
12/12/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế TP HCM
Tên văn bản:
V/v triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền
STT: 11
Số/Ký hiệu:
4415/TCT-DNNCN
Ngày ban hành:
25/11/2022
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn thực hiện cung cấp thông tin trên Cổng dữ liệu thông tin TMĐT theo quy định tại Nghị định 91/2022/NĐ-CP
STT: 12
Số/Ký hiệu:
569/TB-TCT
Ngày ban hành:
22/11/2022
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Công khai thông tin của tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư số 78/2021/TT-BTC
STT: 13
Số/Ký hiệu:
54309/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
10/11/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v hóa đơn điện tử
STT: 14
Số/Ký hiệu:
52117/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
28/10/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v quy định về hóa đơn điện tử
STT: 15
Số/Ký hiệu:
49535/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
13/10/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v kê khai đối với hóa đơn điều chỉnh, thay thế
STT: 16
Số/Ký hiệu:
46904/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
26/09/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh
STT: 17
Số/Ký hiệu:
46907/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
26/09/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v xử lý hóa đơn có sai sót
STT: 18
Số/Ký hiệu:
1510/QĐ-TCT
Ngày ban hành:
21/09/2022
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Quyết định số 1510/QĐ-TCT ngày 21/9/2022 của Tổng cục Thuế về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 07/10/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành quy định về thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế
STT: 19
Số/Ký hiệu:
43412/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
05/09/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v sử dụng hóa đơn bán hàng
STT: 20
Số/Ký hiệu:
42535/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
29/08/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v kê khai đối với hóa đơn thay thế, hóa đơn điều chỉnh
STT: 21
Số/Ký hiệu:
40840/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
18/08/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn về xử lý hóa đơn điện tử trường hợp giảm trừ giá trị quyết toán
STT: 22
Số/Ký hiệu:
40747/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
18/08/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v vướng mắc hóa đơn chi phí tại đơn vị
STT: 23
Số/Ký hiệu:
40744/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
18/08/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v xuất hóa đơn quà tặng cho khách hàng
STT: 24
Số/Ký hiệu:
39614/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
11/08/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v sử dụng hóa đơn điện tử trên các tuyến cao tốc
STT: 25
Số/Ký hiệu:
39619/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
11/08/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v quy định về hóa đơn
STT: 26
Số/Ký hiệu:
39060/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
09/08/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v lập hóa đơn điện tử theo NĐ 123/2020/NĐ-CP
STT: 27
Số/Ký hiệu:
39061/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
09/08/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v thời điểm xuất hóa đơn khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ
STT: 28
Số/Ký hiệu:
37371/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
03/08/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v xuất hóa đơn điện tử theo NĐ số 123/2020/NĐ-CP và TT số 78/2021/TT-BTC
STT: 29
Số/Ký hiệu:
37367/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
01/08/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v tên hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn
STT: 30
Số/Ký hiệu:
37366/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
01/08/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v xuất hóa đơn cho thuê lại văn phòng
STT: 31
Số/Ký hiệu:
36814/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
28/07/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v xuất hóa đơn, kê khai, nộp thuế đối với nguồn thu hộ, chi hộ
STT: 32
Số/Ký hiệu:
35197/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
19/07/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v điều chỉnh hóa đơn sai sót
STT: 33
Số/Ký hiệu:
35191/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
19/07/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v xử lý hóa đơn sai sót
STT: 34
Số/Ký hiệu:
35196/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
19/07/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v lập hóa đơn đối với các khoản hỗ trợ theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP
STT: 35
Số/Ký hiệu:
35196/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
19/07/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v lập hóa đơn đối với các khoản hỗ trợ theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP
STT: 36
Số/Ký hiệu:
35191/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
19/07/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v xử lý hóa đơn sai sót
STT: 37
Số/Ký hiệu:
35197/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
19/07/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v điều chỉnh hóa đơn sai sót
STT: 38
Số/Ký hiệu:
34787/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
18/07/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v xử lý sai sót đối với hóa đơn điện tử
STT: 39
Số/Ký hiệu:
32315/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
08/07/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế TP HCM
Tên văn bản:
V/v quy định về lập hóa đơn
STT: 40
Số/Ký hiệu:
30591/CT-TTHT
Ngày ban hành:
29/06/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
Về việc hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020
STT: 41
Số/Ký hiệu:
41/2022/NĐ-CP
Ngày ban hành:
20/06/2022
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Tên văn bản:
Nghị định số 41/2022/NĐ-CP ngày 20/6/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
STT: 42
Số/Ký hiệu:
6687/CTTPHCM-TTHT
Ngày ban hành:
10/06/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế TP HCM
Tên văn bản:
Đôn đốc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 43
Số/Ký hiệu:
25530CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
03/06/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
Về việc: Xử lý hóa đơn sai sót
STT: 44
Số/Ký hiệu:
13381/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
06/04/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn lập hóa đơn
STT: 45
Số/Ký hiệu:
10585/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
28/03/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v vướng mắc áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP
STT: 46
Số/Ký hiệu:
8875/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
17/03/2022
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn về lập hóa đơn điện tử
STT: 47
Số/Ký hiệu:
8209/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
14/03/2022
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v lập hóa đơn
STT: 48
Số/Ký hiệu:
8087/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
11/02/2022
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v xuất hóa đơn điện tử
STT: 49
Số/Ký hiệu:
4251/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
28/01/2022
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hóa đơn chứng từ
STT: 50
Số/Ký hiệu:
1827/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
17/01/2022
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v xử lý hóa đơn điện tử có sai sót
STT: 51
Số/Ký hiệu:
1829/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
17/01/2022
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v lập hóa đơn đối với hoạt động xây dựng
STT: 52
Số/Ký hiệu:
1459/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
14/01/2022
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Thay đổi logo trên hóa đơn điện tử
STT: 53
Số/Ký hiệu:
1460/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
14/01/2022
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Lập hóa đơn kèm bảng kê đối với doanh số bán lẻ cho khách hàng trong ngày không lấy hóa đơn
STT: 54
Số/Ký hiệu:
459/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
07/01/2022
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v xuất hóa đơn điện tử
STT: 55
Số/Ký hiệu:
458/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
07/01/2022
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v đồng tiền thể hiện trên hóa đơn theo nghị định số 123/2020/NĐ-CP
STT: 56
Số/Ký hiệu:
5113/TCT-CS
Ngày ban hành:
27/12/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn một số nội dung về hóa đơn điện tử
STT: 57
Số/Ký hiệu:
53947/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
13/12/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Về việc hình thức thể hiện của hóa đơn thu hộ phí vận tải quốc tế
STT: 58
Số/Ký hiệu:
48918/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
23/11/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Về việc lập hóa đơn khi sử dụng voucher điện tử
STT: 59
Số/Ký hiệu:
48926/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
23/11/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Về việc xuất hóa đơn GTGT
STT: 60
Số/Ký hiệu:
43226/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
11/11/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Về việc ký hiệu hóa đơn điện tử
STT: 61
Số/Ký hiệu:
43973/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
04/11/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Về việc sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 62
Số/Ký hiệu:
43220/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
01/11/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Về việc sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 63
Số/Ký hiệu:
40991/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
20/10/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Về việc xử lý đối với hóa đơn đã lập
STT: 64
Số/Ký hiệu:
1450/QĐ-TCT
Ngày ban hành:
07/10/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Về việc ban hành Quy định về thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan Thuế
STT: 65
Số/Ký hiệu:
33105/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
30/09/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Về việc xử lý đối với hóa đơn điện tử đã lập
STT: 66
Số/Ký hiệu:
36664/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
28/09/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Về việc thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
STT: 67
Số/Ký hiệu:
36672/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
28/09/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Về việc sử dụng hóa đơn tiếng Việt không dấu
STT: 68
Số/Ký hiệu:
1832/QĐ-BTC
Ngày ban hành:
20/09/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh
STT: 69
Số/Ký hiệu:
1838/QĐ-BTC
Ngày ban hành:
20/09/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại tỉnh Phú Thọ
STT: 70
Số/Ký hiệu:
1831/QĐ-BTC
Ngày ban hành:
20/09/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại tỉnh Bình Định
STT: 71
Số/Ký hiệu:
1833/QĐ-BTC
Ngày ban hành:
20/09/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại tỉnh Quảng Ninh
STT: 72
Số/Ký hiệu:
1830/QĐ-BTC
Ngày ban hành:
20/09/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại thành phố Hà Nội
STT: 73
Số/Ký hiệu:
1839/QĐ-BTC
Ngày ban hành:
20/09/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại thành phố Hải Phòng
STT: 74
Số/Ký hiệu:
78/2021/TT-BTC
Ngày ban hành:
17/09/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hoá đơn, chứng từ
STT: 75
Số/Ký hiệu:
34731/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
14/09/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 76
Số/Ký hiệu:
33105/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
30/08/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v xử lý đối với hóa đơn điện tử đã lập
STT: 77
Số/Ký hiệu:
32864/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
27/08/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn về xuất hóa đơn
STT: 78
Số/Ký hiệu:
32220/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
23/08/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v nội dung trên hóa đơn
STT: 79
Số/Ký hiệu:
32002/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
18/08/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v thời điểm lập hóa đơn
STT: 80
Số/Ký hiệu:
31448/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
12/08/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn xử lý hóa đơn thu tiền học phí sinh viên
STT: 81
Số/Ký hiệu:
2989/TCT-CNTT
Ngày ban hành:
09/08/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành các thành phần dữ liệu hoá đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế
STT: 82
Số/Ký hiệu:
26250/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
09/07/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 83
Số/Ký hiệu:
26250/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
09/07/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 84
Số/Ký hiệu:
22846/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
24/06/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 85
Số/Ký hiệu:
22088/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
21/06/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v thời điểm lập và ký hóa đơn điện tử
STT: 86
Số/Ký hiệu:
22086/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
21/06/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hóa đơn điện tử, bán hàng vào khu chế xuất
STT: 87
Số/Ký hiệu:
20847/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
11/06/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v xuất hóa đơn GTGT trong mua bán bất động sản
STT: 88
Số/Ký hiệu:
20215/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
07/06/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v phân bổ hóa đơn kê khai tờ khai 02/GTGT
STT: 89
Số/Ký hiệu:
18312/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
25/05/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v xuất hóa đơn đối với hàng cho, tặng
STT: 90
Số/Ký hiệu:
17321/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
20/05/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v lập hóa đơn sai địa chỉ
STT: 91
Số/Ký hiệu:
9585/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
31/03/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v sử dụng HĐĐT
STT: 92
Số/Ký hiệu:
9589/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
31/03/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn về HĐĐT
STT: 93
Số/Ký hiệu:
9159/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
29/03/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v sử dụng HĐĐT
STT: 94
Số/Ký hiệu:
92/TB-TCT
Ngày ban hành:
19/03/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Khuyến nghị các thành phần dữ liệu hoá đơn điện tử áp dụng theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ và triển khai công cụ hỗ trợ người nộp thuế kiểm tra thông tin hoá đơn điện tử áp dụng theo khuyến nghị
STT: 95
Số/Ký hiệu:
7432/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
12/03/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Xử lý hóa đơn GTGT liên 2 bị mờ
STT: 96
Số/Ký hiệu:
7308/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
11/03/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Xuất Hóa đơn đối với chương trình khuyến mại
STT: 97
Số/Ký hiệu:
6371/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
02/03/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Xuất HĐ thay thế cho HĐ bị cưỡng chế
STT: 98
Số/Ký hiệu:
6148/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
01/03/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Xuất HĐ GTGT đối với dịch vụ in sách chính trị, pháp luật
STT: 99
Số/Ký hiệu:
5314/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
19/02/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v ủy nhiệm lập hóa đơn
STT: 100
Số/Ký hiệu:
5334/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
19/02/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn chính sách thuế GTGT, hóa đơn