Bài NC48: Hướng dẫn xử lý lỗi “Bảng tổng hợp >> Có sai sót, Lỗi: Lỗi chưa xác định BTHDLieu/DLBTHop/NDBTHDLieu/DSDLieu/DLieu[625]/LHDCLQuan : Loại hóa đơn có liên quan không được bỏ trống khi trạng thái là điều chỉnh/thay thế cho hóa đơn có Ký hiệu mẫu số hóa đơn/Ký hiệu hóa đơn/Số hóa đơn (-1)”
11:37:39 | 15/01/2024

VẤN ĐỀ: Ký Bảng tổng hợp hoá đơn điện tử thành công lên Cơ quan Thuế, Cơ quan Thuế trả về lỗi “Bảng tổng hợp >> Có sai sót, Lỗi: Lỗi chưa xác định BTHDLieu/DLBTHop/NDBTHDLieu/DSDLieu/DLieu[625]/LHDCLQuan : Loại hóa đơn có liên quan không được bỏ trống khi trạng thái là điều chỉnh/thay thế cho hóa đơn có Ký hiệu mẫu số hóa đơn/Ký hiệu hóa đơn/Số hóa đơn (-1)

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ: Do HĐ điều chỉnh/thay thế trong danh sách bảng tổng hợp bị trống thông tin HĐ gốc. Bạn báo lại Bkav để được hướng dẫn xử lý.

Như vậy, Bạn đã xử lý xong lỗi Bảng tổng hợp >> Có sai sót, Lỗi: Lỗi chưa xác định BTHDLieu/DLBTHop/NDBTHDLieu/DSDLieu/DLieu[625]/LHDCLQuan : Loại hóa đơn có liên quan không được bỏ trống khi trạng thái là điều chỉnh/thay thế cho hóa đơn có Ký hiệu mẫu số hóa đơn/Ký hiệu hóa đơn/Số hóa đơn (-1)ký gửi bảng tổng hợp hoá đơn trên hệ thống Bkav eHoadon.