Bài NC22: Hướng dẫn xử lý lỗi “Hoá đơn Có mã >> Cấp mã bị lỗi, Lỗi: Hóa đơn có thời điểm lập trong thời gian NNT thuộc trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn (20021)”
10:57:08 | 05/12/2023

VẤN ĐỀ: Ký hoá đơn điện tử thành công lên Cơ quan Thuế, Cơ quan Thuế trả về lỗi “Hoá đơn Có mã >> Cấp mã bị lỗi, Lỗi: Hóa đơn có thời điểm lập trong thời gian NNT thuộc trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn (20021)

 

 

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ: Bạn kiểm tra lại với cán bộ Thuế quản lý. Sau khi trạng thái Mã số thuế được hoạt động thì xuất lại Hoá đơn mới.

Như vậy, Bạn đã xử lý xong lỗi “Hoá đơn Có mã >> Cấp mã bị lỗi, Lỗi: Hóa đơn có thời điểm lập trong thời gian NNT thuộc trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn (20021)” ký gửi hoá đơn trên hệ thống Bkav eHoadon.