Bài NC23: Hướng dẫn xử lý lỗi “Hoá đơn Có mã >> Cấp mã bị lỗi, Lỗi: Lỗi trạng thái mst (-1)”
11:02:12 | 05/12/2023

VẤN ĐỀ: Ký hoá đơn điện tử thành công lên Cơ quan Thuế, Cơ quan Thuế trả về lỗi “Hoá đơn Có mã >> Cấp mã bị lỗi, Lỗi: Lỗi trạng thái mst (-1)

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ: Bạn kiểm tra lại với cán bộ Thuế quản lý. Sau khi Cơ quan Thuế xử lý thì xuất lại Hoá đơn mới (Bỏ qua Hoá đơn Cấp mã lỗi)

Như vậy, Bạn đã xử lý xong lỗi “Hoá đơn Có mã >> Cấp mã bị lỗi, Lỗi: Lỗi trạng thái mst (-1)ký gửi hoá đơn trên hệ thống Bkav eHoadon.