Bài NC24: Hướng dẫn xử lý lỗi “Hoá đơn Có mã >> Cấp mã bị lỗi, Lỗi: Bộ MST, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn không duy nhất (-1)
11:05:37 | 05/12/2023

VẤN ĐỀ: Ký hoá đơn điện tử thành công lên Cơ quan Thuế, Cơ quan Thuế trả về lỗi “Hoá đơn Có mã >> Cấp mã bị lỗi, Lỗi: Bộ MST, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn không duy nhất (-1)

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ: Bạn xuất Hoá đơn bị trùng thông tin mẫu số, ký hiệu đã dùng trước đó. Kiểm tra lại ký hiệu đang sử dụng ở nhà cung cấp khác (nếu có) và tạo ký hiệu khác để sử dụng, sau đó xuất lại Hoá đơn mới.

Như vậy, Bạn đã xử lý xong lỗi “Hoá đơn Có mã >> Cấp mã bị lỗi, Lỗi: Bộ MST, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn không duy nhất (-1)ký gửi hoá đơn trên hệ thống Bkav eHoadon.