Bài NC25: Hướng dẫn xử lý lỗi “Hoá đơn Có mã >> Cấp mã bị lỗi, Lỗi: Sai định dạng dữ liệu HDon/DLHDon/NDHDon/NMua/MST : định dạng không hợp lệ (20001)”
01:41:11 | 05/12/2023

VẤN ĐỀ: Ký hoá đơn điện tử thành công lên Cơ quan Thuế, Cơ quan Thuế trả về lỗi “Hoá đơn Có mã >> Cấp mã bị lỗi, Lỗi: Sai định dạng dữ liệu HDon/DLHDon/NDHDon/NMua/MST : định dạng không hợp lệ (20001)

 

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ: Bạn kiểm tra lại MST người mua, sau đó xuất lại Hoá đơn mới (Bỏ qua Hoá đơn Cấp mã lỗi)

Như vậy, Bạn đã xử lý xong lỗi “Hoá đơn Có mã >> Cấp mã bị lỗi, Lỗi: Sai định dạng dữ liệu HDon/DLHDon/NDHDon/NMua/MST : định dạng không hợp lệ (20001)khi ký gửi hoá đơn trên hệ thống Bkav eHoadon.