Bài NC26: Hướng dẫn xử lý lỗi “Hoá đơn Có mã >> Cấp mã bị lỗi, Lỗi: Sai định dạng dữ liệu HDon/DLHDon/NDHDon/NMua/HVTNMHang : độ dài phải nằm giữa 0 và 100 (20001)”
01:42:52 | 05/12/2023

VẤN ĐỀ: Ký hoá đơn điện tử thành công lên Cơ quan Thuế, Cơ quan Thuế trả về lỗi “Hoá đơn Có mã >> Cấp mã bị lỗi, Lỗi: Sai định dạng dữ liệu HDon/DLHDon/NDHDon/NMua/HVTNMHang : độ dài phải nằm giữa 0 và 100 (20001)

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ: Bạn xuất lại Hoá đơn mới, nhập Họ và tên người mua nằm trong khoảng 0 - 100 ký tự hoặc để trống.

Như vậy, Bạn đã xử lý xong lỗi “Hoá đơn Có mã >> Cấp mã bị lỗi, Lỗi: Sai định dạng dữ liệu HDon/DLHDon/NDHDon/NMua/HVTNMHang : độ dài phải nằm giữa 0 và 100 (20001)khi ký gửi hoá đơn trên hệ thống Bkav eHoadon.