Bài NC27: Hướng dẫn xử lý lỗi “Hoá đơn Có mã >> Cấp mã bị lỗi, Lỗi: Sai định dạng dữ liệu HDon/DLHDon/NDHDon/NMua/DChi : Địa chỉ người mua không được bỏ trống khi có mã số thuế người mua (20001)”
01:46:19 | 05/12/2023

VẤN ĐỀ: Ký hoá đơn điện tử thành công lên Cơ quan Thuế, Cơ quan Thuế trả về lỗi “Hoá đơn Có mã >> Cấp mã bị lỗi, Lỗi: Sai định dạng dữ liệu HDon/DLHDon/NDHDon/NMua/DChi : Địa chỉ người mua không được bỏ trống khi có mã số thuế người mua (20001)

 

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ: Bạn bỏ qua Hoá đơn Cấp mã lỗi xuất lại Hoá đơn mới nhập đầy đủ Mã số thuế, Tên đơn vị và Địa chỉ người mua.

Như vậy, Bạn đã xử lý xong lỗi “Hoá đơn Có mã >> Cấp mã bị lỗi, Lỗi: Sai định dạng dữ liệu HDon/DLHDon/NDHDon/NMua/DChi : Địa chỉ người mua không được bỏ trống khi có mã số thuế người mua (20001)khi ký gửi hoá đơn trên hệ thống Bkav eHoadon.