Bài NC28: Hướng dẫn xử lý lỗi “Hoá đơn Có mã >> Cấp mã bị lỗi, Lỗi: Cassandra timeout during SIMPLE write query at consistency LOCAL_ONE...(-1)”
01:50:41 | 05/12/2023

VẤN ĐỀ: Ký hoá đơn điện tử thành công lên Cơ quan Thuế, Cơ quan Thuế trả về lỗi “Hoá đơn Có mã >> Cấp mã bị lỗi, Lỗi: Cassandra timeout during SIMPLE write query at consistency LOCAL_ONE (1 replica were required but only 0 acknowledged the write) (-1)

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ: Bạn chờ hệ thống rà soát và trả lại kết quả.

Như vậy, Bạn đã xử lý xong lỗi “Hoá đơn Có mã >> Cấp mã bị lỗi, Lỗi: Cassandra timeout during SIMPLE write query at consistency LOCAL_ONE (1 replica were required but only 0 acknowledged the write) (-1)khi ký gửi hoá đơn trên hệ thống Bkav eHoadon.