Bài NC29: Hướng dẫn xử lý lỗi “Hoá đơn không mã >> Có sai sót, Lỗi: For input string: ''''(-1)
01:54:19 | 05/12/2023

VẤN ĐỀ: Ký hoá đơn điện tử thành công lên Cơ quan Thuế, Cơ quan Thuế trả về lỗi “Hoá đơn không mã >> Cấp mã bị lỗi, Lỗi: For input string: "" (-1)

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ: Bạn chờ hệ thống rà soát và trả lại kết quả.

Như vậy, Bạn đã xử lý xong lỗi “Hoá đơn không mã >> Cấp mã bị lỗi, Lỗi: For input string: "" (-1)khi ký gửi hoá đơn trên hệ thống Bkav eHoadon.