Bài NC30: Hướng dẫn xử lý lỗi “Hoá đơn Có mã >> Cấp mã bị lỗi, Lỗi: Lỗi không tìm thấy hóa đơn sau khi nhận kết quả cấp mã (-1)”
02:09:44 | 05/12/2023

VẤN ĐỀ: Ký hoá đơn điện tử thành công lên Cơ quan Thuế, Cơ quan Thuế trả về lỗi “Hoá đơn Có mã >> Cấp mã bị lỗi, Lỗi: Lỗi không tìm thấy hóa đơn sau khi nhận kết quả cấp mã (-1)”

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ: Bạn chờ hệ thống rà soát và trả lại kết quả.

Như vậy, Bạn đã xử lý xong lỗi “Hoá đơn Có mã >> Cấp mã bị lỗi, Lỗi: Lỗi không tìm thấy hóa đơn sau khi nhận kết quả cấp mã (-1)khi ký gửi hoá đơn trên hệ thống Bkav eHoadon.