Bài NC37: Hướng dẫn xử lý lỗi “Đăng ký sử dụng >> Có lỗi được CQT trả về, Lỗi: CTS bị thu hồi (1011)”
08:28:02 | 17/12/2023

VẤN ĐỀ: Ký tờ khai Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 thành công lên Cơ quan Thuế, Cơ quan Thuế trả về lỗi “Đăng ký sử dụng >> Có lỗi được CQT trả về, Lỗi: CTS bị thu hồi (1011)

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ: Bạn thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Kiểm tra lại các serial Chữ ký số do trong tờ khai gửi lên Thuế có serial đã bị thu hồi.

Bước 2: Bạn vào chức năng Thông báo phát hành (1) chọn mục Thông báo phát hành (2), Bấm biểu tượng mũi tên hình tròn   Thay đổi thông tin (3) trong cột Chức năng.

Bước 2.1: Trên giao diện Quản lý Thông báo phát hành Hóa đơn, bạn chuyển lại trạng thái serial Chữ ký số đã bị thu hồi (4) ở mục 3 Danh sách chứng thư số sử dụng thành Ngừng sử dụng (5)

Bước 2.2: Hiển thị thông báo “Bạn có chắc chắn muốn ký duyệt bản ghi này không?”, Bạn bấm Đồng ý (6) để hoàn tất.

Sau khi ký gửi tờ khai Đăng ký thông tin sử dụng Hóa đơn Điện tử, trạng thái của đăng ký sử dụng sẽ có trạng thái CTD – Đăng ký sử dụng đang chờ Thuế duyệt. Bạn chờ 1 ngày để Cơ quan Thuế tiếp nhận xử lý và trả kết quả.

 

Như vậy, Bạn đã xử lý xong lỗi “Đăng ký sử dụng >> Có lỗi được CQT trả về, Lỗi: CTS bị thu hồi (1011) ký Đăng ký sử dụng Thông tư 78 trên hệ thống Bkav eHoadon.