Bài NC39: Hướng dẫn xử lý lỗi “Đăng ký sử dụng >> Có lỗi được CQT trả về, Lỗi: Ngày đăng ký sử dụng HĐĐT thuộc thời gian ngừng sử dụng HĐĐT (2001)”
09:55:23 | 17/12/2023

VẤN ĐỀ: Ký tờ khai Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 thành công lên Cơ quan Thuế, Cơ quan Thuế trả về lỗi “Đăng ký sử dụng >> Có lỗi được CQT trả về, Lỗi: Ngày đăng ký sử dụng HĐĐT thuộc thời gian ngừng sử dụng HĐĐT (2001)

 

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ: Bạn thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Mã số Thuế có quyết định cưỡng chế hóa đơn nên không được duyệt tờ khai Đăng ký sử dụng, Bạn liên hệ lại Cơ quan Thuế quản lý để mở lại Mã số Thuế về trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT).

Bước 2: Sau khi được Cơ quan Thuế mở lại Mã số Thuế, Bạn vào Chức năng Thông báo phát hành (1) chọn mục Thông báo phát hành (2), bấm nút Ký duyệt Đăng ký sử dụng Thông báo phát hành (3) ở cột Chức năng để ký gửi lại tờ khai lên Cơ quan Thuế.

Bước 2.1: Hiển thị thông báo “Bạn có chắc chắn muốn ký duyệt bản ghi này không?”, Bạn bấm Đồng ý (4) để hoàn tất.

Sau khi ký gửi tờ khai Đăng ký thông tin sử dụng Hóa đơn Điện tử, trạng thái của đăng ký sử dụng sẽ có trạng thái CTD – Đăng ký sử dụng đang chờ Thuế duyệt. Bạn chờ 1 ngày để Cơ quan Thuế tiếp nhận xử lý và trả kết quả.

 

Như vậy, Bạn đã xử lý xong lỗi “Đăng ký sử dụng >> Có lỗi được CQT trả về, Lỗi: Ngày đăng ký sử dụng HĐĐT thuộc thời gian ngừng sử dụng HĐĐT (2001)” ký Đăng ký sử dụng Thông tư 78 trên hệ thống Bkav eHoadon