Bài NC40: Hướng dẫn xử lý lỗi "Đăng ký sử dụng >> Có lỗi được CQT trả về, Lỗi: NNT không thuộc diện sử dụng hóa đơn có mã khởi tạo từ máy tính tiền (2002)"
10:05:29 | 17/12/2023

VẤN ĐỀ: Ký tờ khai Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 thành công lên Cơ quan Thuế, Cơ quan Thuế trả về lỗiĐăng ký sử dụng >> Có lỗi được CQT trả về, Lỗi: NNT không thuộc diện sử dụng hóa đơn có mã khởi tạo từ máy tính tiền (2002)

 

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ: Bạn thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Bạn vào Chức năng Thông báo phát hành (1) chọn mục Thông báo phát hành (2), Bấm biểu tượng hình bút chì đầu màu đỏ  Sửa (3) trong cột Chức năng.

Bước 2: Trên giao diện tờ khai Đăng ký sử dụng Hóa đơn điện tử theo Thông tư 78, Ở mục 1 Hình thức Hóa đơn và Phương thức chuyển hóa đơn Điện tử Bạn tích vào ô Có mã từ máy tính tiền (4). Tại mục 4 Danh sách hóa đơn sử dụng (5), Bạn bấm Thêm mới và thêm Mẫu số ký hiệu của hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền sau đó ấn nút Ký gửi (8).

Bước 3: Hiển thị thông báo “Bạn có chắc chắn muốn ký duyệt bản ghi này không?”, Bạn bấm Đồng ý (9) để hoàn tất.

Sau khi ký gửi tờ khai Đăng ký thông tin sử dụng Hóa đơn Điện tử, trạng thái của đăng ký sử dụng sẽ có trạng thái CTD - Dải số, Đăng ký sử dụng đang chờ Thuế duyệt. Bạn chờ 1 ngày để Cơ quan Thuế tiếp nhận xử lý và trả kết quả.

https://www.bkav.com.vn/ehoadon/documents/108676/341271/image008.png/

Như vậy, Bạn đã xử lý xong lỗi Đăng ký sử dụng >> Có lỗi được CQT trả về, Lỗi: NNT không thuộc diện sử dụng hóa đơn có mã khởi tạo từ máy tính tiền (2002)ký Đăng ký sử dụng trên hệ thống Bkav eHoadon.