Bài NC42: Hướng dẫn xử lý lỗi “Đăng ký sử dụng >> Có lỗi được CQT trả về, Lỗi: Phương pháp tính thuế không đúng (2006)”
10:25:30 | 17/12/2023

VẤN ĐỀ: Ký tờ khai Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 thành công lên Cơ quan Thuế, Cơ quan Thuế trả về lỗi “Đăng ký sử dụng >> Có lỗi được CQT trả về, Lỗi: Phương pháp tính thuế không đúng (2006)

 

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ: Bạn thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Kiểm tra lại phương pháp tính thuế Gía trị gia tăng tại trang: https://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

Bước 2: Bạn vào Chức năng Thông báo phát hành (1) chọn mục Mẫu và quyết định (2) để tạo lại mẫu hóa đơn theo đúng loại hóa đơn đăng ký với cơ quan Thuế.

Ghi chú:

  • Phương pháp trực tiếp doanh thu: Dùng mẫu bán hàng
  • Phương pháp khấu trừ: Dùng mẫu giá trị gia tăng
  • Phương pháp khoán: Liên hệ Thuế để xin hướng dẫn

Bước 2.1: Trên giao diện Quản lý Thông báo phát hành Hóa đơn, Bạn sửa lại mục 2 Loại Hóa đơn sử dụng (4) tick chọn lại loại hóa đơn theo phương pháp tính thuế và thêm mẫu số ký hiệu trong mục 4 Danh sách hóa đơn sử dụng (5) sau đó ấn Ký gửi (8).

Bước 2.2: Hiển thị thông báo “Bạn có chắc chắn muốn ký duyệt bản ghi này không?”, Bạn bấm Đồng ý (9) để hoàn tất.

Sau khi ký gửi tờ khai Đăng ký thông tin sử dụng Hóa đơn Điện tử, trạng thái của đăng ký sử dụng sẽ có trạng thái CTD - Dải số, Đăng ký sử dụng đang chờ Thuế duyệt. Bạn chờ 1 ngày để Cơ quan Thuế tiếp nhận xử lý và trả kết quả.

https://www.bkav.com.vn/ehoadon/documents/108676/341271/image008.png/

Như vậy, Bạn đã xử lý xong lỗi Đăng ký sử dụng >> Có lỗi được CQT trả về, Lỗi: Phương pháp tính thuế không đúng (2006)khi ký Đăng ký sử dụng Thông tư 78 trên hệ thống Bkav eHoadon.