Bài NC43: Hướng dẫn xử lý lỗi “Đăng ký sử dụng >> Có lỗi được CQT trả về, Lỗi: Cơ quan thuế đang xử lý tờ khai của người nộp thuế (9991)”
10:31:44 | 17/12/2023

VẤN ĐỀ: Ký tờ khai Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 thành công lên Cơ quan Thuế, Cơ quan Thuế trả về lỗi “Đăng ký sử dụng >> Có lỗi được CQT trả về, Lỗi: Cơ quan thuế đang xử lý tờ khai của người nộp thuế (9991)

 

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ: Bạn đã có 1 tờ khai gửi lên Cơ quan Thuế thành công đang chờ Cơ quan Thuế xử lý, Bạn đợi Cơ quan Thuế xử lý xong tờ khai đã gửi sau đó mới thao tác gửi tờ khai tiếp theo.

Như vậy, Bạn đã xử lý xong lỗiĐăng ký sử dụng >> Có lỗi được CQT trả về, Lỗi: Cơ quan thuế đang xử lý tờ khai của người nộp thuế (9991) khi ký gửi Đăng ký sử dụng hóa đơn theo Thông tư 78 trên hệ thống Bkav eHoadon.