Bài NC44: Hướng dẫn xử lý lỗi “Đăng ký sử dụng >> Có lỗi được CQT trả về, Lỗi: Đã tồn tại tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khác của người nộp thuế đã được cơ quan thuế chấp nhận (9992)”
10:36:28 | 17/12/2023

VẤN ĐỀ: Ký tờ khai Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 thành công lên Cơ quan Thuế, Cơ quan Thuế trả về lỗi “Đăng ký sử dụng >> Có lỗi được CQT trả về, Lỗi: Đã tồn tại tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khác của người nộp thuế đã được cơ quan thuế chấp nhận (9992)

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ: Bạn thực hiện xử lý theo hướng dẫn 1 trong 2 trường hợp sau:

TRƯỜNG HỢP 1: Bạn đã có tờ khai được Cơ quan Thuế duyệt ở nhà cung cấp Hóa đơn điện tử khác nhưng trên tờ khai không có thay đổi thông tin thì Bạn không phải gửi tờ khai lên Cơ quan Thuế. Bạn cập nhật tờ khai để sử dụng theo các bước sau:

Bước 1: Bạn vào chức năng Thông báo phát hành (1) chọn mục Thông báo phát hành (2), Bấm biểu tượng  bút chì đầu màu đỏ (3) trong cột Chức năng.

 

Bước 2: Trên giao diện tờ khai Đăng ký sử dụng Hóa đơn điện tử theo Thông tư 78, Bạn tích vào mục Cập nhật thông tin tờ khai đã được Cơ quan thuế duyệt (4) và cập nhật lại các thông tin trên tờ khai trùng khớp với tờ khai được duyệt từ nhà cung cấp khác. Các thông tin bao gồm:

  • Thông tin liên hệ (5)
  • Hình thức Hóa đơn và Phương thức chuyển hóa đơn Điện tử (6)
  • Loại Hóa đơn sử dụng (7)
  • Danh sách chứng thư số sử dụng (8)
  • Danh sách hóa đơn sử dụng (9)

Lưu ý: Ký hiệu hóa đơn của các nhà cung cấp không được để trùng nhau

Sau khi cập nhật đầy đủ thông tin tờ khai, Bạn ấn Ghi lại (10)

 

 

Bước 3: Hiển thị thông báo “Bạn có chắc chắn Ký gửi Tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn này không ?”, Bạn bấm Đồng ý (11) để hoàn tất.

 

 

Sau khi lưu lại Đăng ký thông tin sử dụng Hóa đơn Điện tử, trạng thái của đăng ký sử dụng sẽ có trạng thái TĐD - Dải số, Đăng ký sử dụng đã được Thuế duyệt. Bạn có thể xuất được hóa đơn.

TRƯỜNG HỢP 2: Bạn đã có tờ khai được Cơ quan Thuế duyệt nhưng trên tờ khai có thay đổi thông tin, Bạn cần gửi lại tờ khai lên Cơ quan Thuế.

Bước 1: Bạn vào chức năng Thông báo phát hành (1) chọn mục Thông báo phát hành (2), Bấm biểu tượng  bút chì đầu màu đỏ (3) trong cột Chức năng.

 

Bước 2 : Trên giao diện Quản lý Thông báo phát hành Hóa đơn, Bạn chọn Thay đổi thông tin (4) sau đó bấm Ký gửi (5).

Bước 3: Hiển thị thông báo “Bạn có chắc chắn Ký gửi Tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn này không ?”, Bạn bấm Đồng ý (6) để hoàn tất.

 

Sau khi ký gửi tờ khai Đăng ký thông tin sử dụng Hóa đơn Điện tử, trạng thái của đăng ký sử dụng sẽ có trạng thái CTD - Đăng ký sử dụng đang chờ Thuế duyệt. Bạn chờ 1 ngày để Cơ quan Thuế tiếp nhận xử lý và trả kết quả.

 

Như vậy, Bạn đã xử lý xong lỗi Đăng ký sử dụng >> Có lỗi được CQT trả về, Lỗi: Đã tồn tại tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khác của người nộp thuế đã được cơ quan thuế chấp nhận (9992) khi ký gửi Đăng ký sử dụng hóa đơn theo Thông tư 78 trên hệ thống Bkav eHoadon.