Bkav Big Data Platform
Nền tảng tổng hợp, phân tích dữ liệu cung cấp khả năng tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn, chuẩn hóa dữ liệu, lưu trữ vào kho dữ liệu; phân tích, xử lý dữ liệu theo nhu cầu; trình diễn dữ liệu theo nhiều chiều từ đó làm công cụ giúp các cơ quan nhà nước sử dụng, khai thác dữ liệu một cách có hiệu quả phục vụ công tác chỉ đạo điều hành
Bkav Big Data Platform
Nền tảng tổng hợp, phân tích dữ liệu
Nền tảng tổng hợp, phân tích dữ liệu cung cấp khả năng tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn, chuẩn hóa dữ liệu, lưu trữ vào kho dữ liệu; phân tích, xử lý dữ liệu theo nhu cầu; trình diễn dữ liệu theo nhiều chiều từ đó làm công cụ giúp các cơ quan nhà nước sử dụng, khai thác dữ liệu một cách có hiệu quả phục vụ công tác chỉ đạo điều hành
Thu thập và Chuyển hóa dữ liệu
  • Thu thập dữ liệu nguồn, hút dữ liệu từ các CSDL, các Sensor hoặc API của các phần mềm/dịch vụ nhằm mục đích thu thập dữ liệu
  • Khi nhận được dữ liệu, nền tảng sẽ phân tích, chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu nhận được, sau đó đóng gói thành dữ liệu có cấu trúc và lưu trữ vào kho dữ liệu lớn (Big Data)
Quản lý dữ liệu lớn (Big Data)
  • Kho dữ liệu tập trung (Data WareHouse, Data Lake) hỗ trợ cho việc phân tích, thống kê, báo cáo và dự báo
  • Dữ liệu trong Big Data mang tính lịch sử của các hoạt động trong tổ chức; Do đó, nó phục vụ công tác báo cáo, phân tích dữ liệu nhằm tổng kết, hoạch định, phân tích chiến lược phục vụ công tác chỉ đạo điều hành cho tổ chức
Phân tích và Biểu diễn dữ liệu
  • Phân tích số liệu báo cáo theo các chiều khác nhau từ tổng quát đến chi tiết của từng số liệu, xem số liệu của quá khứ, hiện tại
  • Đưa ra các so sánh trực quan như so sánh cùng kỳ, so sánh với các đơn vị, địa phương khác, để đưa ra các góc nhìn khác nhau trong phân tích dữ liệu
Mô hình chức năng
Download tài liệu
Sản phẩm
Datasheet
Tính năng chi tiết
Hướng dẫn sử dụng
Nền tảng BigData (BigData)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Thu thập, chuyển hóa dữ liệu (Data Collection and Transformation)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Tích hợp, chia sẻ dữ liệu (Data Exchange Platform)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Phân tích biểu diễn dữ liệu (Data visualization)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Chăm sóc dữ liệu (SOP)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng SmartApp (SmartApp)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng SuperApp (SuperApp)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Install Messaging (Install Messaging)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Workflow (Workflow)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng An ninh mạng (Digital Cybersecurity)
Nền tảng Bản đồ số (GIS Map)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Báo cáo (eReport)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Tra cứu dữ liệu lớn (Big data lookup)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Mạng xã hội (Social Network)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng họp trực tuyến (eMeeting)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Tích hợp Camera (VMS)
Liên hệ
Liên hệ
Analytics Platform Using AI
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng IOT (IOT)
Cổng dữ liệu mở (Open Data)
Liên hệ
Liên hệ
Mời liên hệ để nhận báo giá hoặc biết thêm thông tin
Hà Nội - (024) 3763 2552
TP.HCM - (028) 6296 6626
DuAn@bkav.com
Liên hệ trực tuyến
Họ tên:
Điện thoại:
Email:
Nội dung: