Data Collection & Transformation
Nền tảng Thu thập, chuyển hóa dữ liệu giúp thu thập dữ liệu nguồn, hút dữ liệu từ các CSDL, các sensor hoặc API của các phần mềm/dịch vụ nhằm mục đích thu thập dữ liệu, từ đó đưa chuyển về Trung tâm dữ liệu. Khi nhận được dữ liệu, nền tảng sẽ phân tích, chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu nhận được, sau đó đóng gói thành dữ liệu có cấu trúc và lưu trữ vào kho dữ liệu lớn (BigData) để phục vụ cho phân tích, báo cáo, dự báo.
Data Collection & Transformation
Nền tảng Thu thập, chuyển hóa dữ liệu
Nền tảng Thu thập, chuyển hóa dữ liệu giúp thu thập dữ liệu nguồn, hút dữ liệu từ các CSDL, các sensor hoặc API của các phần mềm/dịch vụ nhằm mục đích thu thập dữ liệu, từ đó đưa chuyển về Trung tâm dữ liệu. Khi nhận được dữ liệu, nền tảng sẽ phân tích, chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu nhận được, sau đó đóng gói thành dữ liệu có cấu trúc và lưu trữ vào kho dữ liệu lớn (BigData) để phục vụ cho phân tích, báo cáo, dự báo.
Thu thập dữ liệu nguồn (CDC)
  • Cấu hình CSDL nguồn: Hỗ trợ lựa chọn CSDL nguồn, điền các thông số kết nối tương ứng đến CSDL để làm cấu hình kết nối cho bộ kết nối.
  • Cấu hình tần suất lấy mẫu để xem CSDL nguồn có sự thay đổi gì ở các bảng không. Tần suất lấy mẫu càng nhanh thì càng tiệm cận đến bắt được dữ liệu thay đổi ngay lập tức.
  • Cấu hình luật lấy mẫu: Người sử dụng cấu hình như chỉ lấy dữ liệu từ 1 số bảng được chỉ định, lấy dữ liệu thay đổi của tất cả các bảng hoặc 1 vài trường dữ liệu trong bảng.
  • Cấu hình mapping source và dest: cho phép mapping dữ liệu từ dữ liệu nguồn với trường dữ liệu của dữ liệu đích để khi có dữ liệu sẽ chuyển hóa từ dữ liệu nguồn thành dữ liệu đích (Dest).
  • Cấu hình Dest: Cấu hình bộ kết nối để phần mềm có thể gửi dữ liệu bắt được từ CSDL nguồn, mapping và đóng gói dữ liệu thay đổi đó và chuyển cho nguồn.
Chuyển hóa dữ liệu (ETL)
  • Cấu hình module listener cho phép lắng nghe từ các nguồn dữ liệu nào, theo giao thức nào, thông số kết nối đến nguồn dữ liệu là gì…
  • Cấu hình luật xử lý dữ liệu cho phép xử lý dữ liệu đến có được tiếp nhận để xử lý không hay là sẽ bỏ qua.
  • Cấu hình làm sạch dữ liệu cho phép làm sạch dữ liệu nhận được, chuẩn hóa lại dữ liệu nhận được trước khi sử dụng.
  • Cấu hình tái cấu trúc dữ liệu để phù hợp với cấu trúc dữ liệu trong BigData.
  • Cấu hình các thông số kết nối để nền tảng có thể kết nối đến BigData.
Mô hình kết nối, tích hợp và biểu diễn dữ liệu
Download tài liệu
Sản phẩm
Datasheet
Tính năng chi tiết
Hướng dẫn sử dụng
Nền tảng BigData (BigData)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Thu thập, chuyển hóa dữ liệu (Data Collection and Transformation)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Tích hợp, chia sẻ dữ liệu (Data Exchange Platform)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Phân tích biểu diễn dữ liệu (Data visualization)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Chăm sóc dữ liệu (SOP)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng SmartApp (SmartApp)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng SuperApp (SuperApp)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Install Messaging (Install Messaging)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Workflow (Workflow)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng An ninh mạng (Digital Cybersecurity)
Nền tảng Bản đồ số (GIS Map)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Báo cáo (eReport)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Tra cứu dữ liệu lớn (Big data lookup)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Mạng xã hội (Social Network)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng họp trực tuyến (eMeeting)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Tích hợp Camera (VMS)
Liên hệ
Liên hệ
Analytics Platform Using AI
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng IOT (IOT)
Cổng dữ liệu mở (Open Data)
Liên hệ
Liên hệ
Mời liên hệ để nhận báo giá hoặc biết thêm thông tin
Hà Nội - (024) 3763 2552
TP.HCM - (028) 6296 6626
DuAn@bkav.com
Liên hệ trực tuyến
Họ tên:
Điện thoại:
Email:
Nội dung: