DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP QUY
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tên văn bản
51 4803/TCT-CS 27/10/2023 Tổng cục Thuế V/v hóa đơn điện tử
52 76782/CTHN-TTHT 27/10/2023 Thuế Hà Nội V/v xuất hóa đơn tiền điện, nước cho khách thuê bất động sản
53 76788/CTHN-TTHT 27/10/2023 Thuế Hà Nội V/v lập hóa đơn đối với hoạt động phát hành chứng chỉ tiền gửi
54 76790/CTHN-TTHT 27/10/2023 Thuế Hà Nội V/v hướng dẫn về hoàn thuế GTGT
55 76791/CTHN-TTHT 27/10/2023 Thuế Hà Nội V/v lập hóa đơn cho Chi nhánh
56 4694/TCT-DNNCN 24/10/2023 Tổng cục Thuế V/v hướng dẫn vướng mắc về sử dụng hóa đơn điện tử
57 4627/TCT-CS 19/10/2023 Tổng cục Thuế V/v thuế GTGT
58 74722/CTHN-TTHT 19/10/2023 Thuế Hà Nội V/v xuất hóa đơn khuyến mãi giảm giá hàng bán
59 74369/CTHN-TTHT 18/10/2023 Thuế Hà Nội V/v điều chỉnh, thay thế hóa đơn có sai, sót
60 74367/CTHN-TTHT 18/10/2023 Thuế Hà Nội V/v hướng dẫn xuất hóa đơn trả lại hàng nhập khẩu
61 4600/TCT-CS 17/10/2023 Tổng cục Thuế V/v thuế GTGT
62 73896/CTHN-TTHT 16/10/2023 Thuế Hà Nội V/v quy định về hóa đơn
63 4544/TCT-CS 12/10/2023 Tổng cục Thuế V/v hóa đơn
64 4511/TCT-CS 11/10/2023 Tổng cục Thuế V/v hóa đơn GTGT
65 72573/CTHN-TTHT 10/10/2023 Thuế Hà Nội V/v chính sách thuế và hóa đơn
66 71495/CTHN-TTHT 05/10/2023 Thuế Hà Nội V/v lập hóa đơn GTGT
67 71494/CTHN-TTHT 05/10/2023 Thuế Hà Nội V/v thuế suất thuế GTGT phần mềm
68 70779/CTHN-TTHT 02/10/2023 Thuế Hà Nội V/v hướng dẫn về hóa đơn
69 70311/CTHN-TTHT 29/09/2023 Thuế Hà Nội V/v kê khai thuế liên quan đến các hóa đơn điện tử điều chỉnh, thay thế
70 4316/TCT-CS 28/09/2023 Tổng cục Thuế V/v thuế GTGT
71 23077/CTBDU-TTHT 27/09/2023 Cục Thuế tỉnh Bình Dương V/v hóa đơn điều chỉnh
72 4205/TCT-CS 22/09/2023 Tổng cục Thuế V/v thuế GTGT
73 67046/CTHN-TTHT 15/09/2023 Thuế Hà Nội V/v tiêu thức tên hàng hóa, dịch vụ trên hóa đơn GTGT
74 67047/CTHN-TTHT 15/09/2023 Thuế Hà Nội V/v chính sách thuế GTGT
75 67048/CTHN-TTHT 15/09/2023 Thuế Hà Nội V/v ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử
76 67051/CTHN-TTHT 15/09/2023 Thuế Hà Nội V/v quy định về hóa đơn đối với sản xuất sản phẩm xuất dùng làm TSCĐ cho chi nhánh
77 64877/CTHN-TTHT 07/09/2023 Thuế Hà Nội V/v lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ
78 63648/CTHN-TTHT 30/08/2023 Thuế Hà Nội V/v xử lý hóa đơn có sai sót
79 62874/CTHN-TTHT 28/08/2023 Thuế Hà Nội V/v thuế suất thuế GTGT theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP
80 20273/CTBDU-TTHT 25/08/2023 Cục Thuế tỉnh Bình Dương V/v xử lý hóa đơn điện tử có sai sót
81 58653/CTHN-TTHT 11/08/2023 Thuế Hà Nội V/v hướng dẫn giảm thuế GTGT theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP
82 58353/CTHN-TTHT 10/08/2023 Thuế Hà Nội V/v xử lý sai sót thông tin địa chỉ người bán trên hóa đơn điện tử
83 56947/CTHN-TTHT 04/08/2023 Thuế Hà Nội V/v chính sách thuế GTGT theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP
84 56954/CTHN-TTHT 04/08/2023 Thuế Hà Nội V/v xuất hóa đơn cho hộ kinh doanh theo phương pháp khoán
85 52405/CTHN-TTHT 19/07/2023 Thuế Hà Nội V/v xử lý hóa đơn đã lập có sai sót theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP
86 52182/CTHN-TTHT 19/07/2023 Thuế Hà Nội V/v thuế suất thuế GTGT
87 51359/CTHN-TTHT 17/07/2023 Thuế Hà Nội V/v sử dụng hóa đơn điện tử trong khu chế xuất khi thanh lý tài sản
88 51358/CTHN-TTHT 17/07/2023 Thuế Hà Nội V/v thuế suất thuế GTGT
89 44/2023/NĐ-CP 30/06/2023 Chính phủ Quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội
90 37935/CTHN-TTHT 31/05/2023 Thuế Hà Nội V/v quy định về hóa đơn
91 36020/CTHN-TTHT 25/05/2023 Thuế Hà Nội V/v hướng dẫn kê khai hóa đơn thuế
92 35355/CTHN-TTHT 23/05/2023 Thuế Hà Nội V/v xuất hóa đơn GTGT
93 34134/CTHN-TTHT 18/05/2023 Thuế Hà Nội V/v xuất hóa đơn
94 32108/CTHN-TTHT 11/05/2023 Thuế Hà Nội V/v xử lý hóa đơn đã lập thiếu dòng "Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan"
95 30384/CTHN-TTHT 05/05/2023 Thuế Hà Nội V/v sử dụng bảng kê khi lập hóa đơn
96 30380/CTHN-TTHT 05/05/2023 Thuế Hà Nội V/v hóa đơn, chứng từ
97 23830/CTHN-TTHT 17/04/2023 Thuế Hà Nội V/v hướng dẫn lập hóa đơn
98 20635/CTHN-TTHT 10/04/2023 Thuế Hà Nội V/v lập hóa đơn đối với dịch vụ đấu giá
99 19294/CTHN-TTHT 06/04/2023 Thuế Hà Nội V/v thời điểm lập hóa đơn đối với hoạt động xuất khẩu
100 12768/CTHN-TTHT 20/03/2023 Thuế Hà Nội V/v quy định về hóa đơn
STT: 51
Số/Ký hiệu:
4803/TCT-CS
Ngày ban hành:
27/10/2023
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hóa đơn điện tử
STT: 52
Số/Ký hiệu:
76782/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
27/10/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v xuất hóa đơn tiền điện, nước cho khách thuê bất động sản
STT: 53
Số/Ký hiệu:
76788/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
27/10/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v lập hóa đơn đối với hoạt động phát hành chứng chỉ tiền gửi
STT: 54
Số/Ký hiệu:
76790/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
27/10/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn về hoàn thuế GTGT
STT: 55
Số/Ký hiệu:
76791/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
27/10/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v lập hóa đơn cho Chi nhánh
STT: 56
Số/Ký hiệu:
4694/TCT-DNNCN
Ngày ban hành:
24/10/2023
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn vướng mắc về sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 57
Số/Ký hiệu:
4627/TCT-CS
Ngày ban hành:
19/10/2023
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v thuế GTGT
STT: 58
Số/Ký hiệu:
74722/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
19/10/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v xuất hóa đơn khuyến mãi giảm giá hàng bán
STT: 59
Số/Ký hiệu:
74369/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
18/10/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v điều chỉnh, thay thế hóa đơn có sai, sót
STT: 60
Số/Ký hiệu:
74367/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
18/10/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn xuất hóa đơn trả lại hàng nhập khẩu
STT: 61
Số/Ký hiệu:
4600/TCT-CS
Ngày ban hành:
17/10/2023
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v thuế GTGT
STT: 62
Số/Ký hiệu:
73896/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
16/10/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v quy định về hóa đơn
STT: 63
Số/Ký hiệu:
4544/TCT-CS
Ngày ban hành:
12/10/2023
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hóa đơn
STT: 64
Số/Ký hiệu:
4511/TCT-CS
Ngày ban hành:
11/10/2023
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hóa đơn GTGT
STT: 65
Số/Ký hiệu:
72573/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
10/10/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v chính sách thuế và hóa đơn
STT: 66
Số/Ký hiệu:
71495/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
05/10/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v lập hóa đơn GTGT
STT: 67
Số/Ký hiệu:
71494/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
05/10/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v thuế suất thuế GTGT phần mềm
STT: 68
Số/Ký hiệu:
70779/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
02/10/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn về hóa đơn
STT: 69
Số/Ký hiệu:
70311/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
29/09/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v kê khai thuế liên quan đến các hóa đơn điện tử điều chỉnh, thay thế
STT: 70
Số/Ký hiệu:
4316/TCT-CS
Ngày ban hành:
28/09/2023
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v thuế GTGT
STT: 71
Số/Ký hiệu:
23077/CTBDU-TTHT
Ngày ban hành:
27/09/2023
Cơ quan ban hành:
Cục Thuế tỉnh Bình Dương
Tên văn bản:
V/v hóa đơn điều chỉnh
STT: 72
Số/Ký hiệu:
4205/TCT-CS
Ngày ban hành:
22/09/2023
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v thuế GTGT
STT: 73
Số/Ký hiệu:
67046/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
15/09/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v tiêu thức tên hàng hóa, dịch vụ trên hóa đơn GTGT
STT: 74
Số/Ký hiệu:
67047/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
15/09/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v chính sách thuế GTGT
STT: 75
Số/Ký hiệu:
67048/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
15/09/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử
STT: 76
Số/Ký hiệu:
67051/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
15/09/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v quy định về hóa đơn đối với sản xuất sản phẩm xuất dùng làm TSCĐ cho chi nhánh
STT: 77
Số/Ký hiệu:
64877/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
07/09/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ
STT: 78
Số/Ký hiệu:
63648/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
30/08/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v xử lý hóa đơn có sai sót
STT: 79
Số/Ký hiệu:
62874/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
28/08/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v thuế suất thuế GTGT theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP
STT: 80
Số/Ký hiệu:
20273/CTBDU-TTHT
Ngày ban hành:
25/08/2023
Cơ quan ban hành:
Cục Thuế tỉnh Bình Dương
Tên văn bản:
V/v xử lý hóa đơn điện tử có sai sót
STT: 81
Số/Ký hiệu:
58653/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
11/08/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn giảm thuế GTGT theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP
STT: 82
Số/Ký hiệu:
58353/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
10/08/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v xử lý sai sót thông tin địa chỉ người bán trên hóa đơn điện tử
STT: 83
Số/Ký hiệu:
56947/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
04/08/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v chính sách thuế GTGT theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP
STT: 84
Số/Ký hiệu:
56954/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
04/08/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v xuất hóa đơn cho hộ kinh doanh theo phương pháp khoán
STT: 85
Số/Ký hiệu:
52405/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
19/07/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v xử lý hóa đơn đã lập có sai sót theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP
STT: 86
Số/Ký hiệu:
52182/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
19/07/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v thuế suất thuế GTGT
STT: 87
Số/Ký hiệu:
51359/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
17/07/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v sử dụng hóa đơn điện tử trong khu chế xuất khi thanh lý tài sản
STT: 88
Số/Ký hiệu:
51358/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
17/07/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v thuế suất thuế GTGT
STT: 89
Số/Ký hiệu:
44/2023/NĐ-CP
Ngày ban hành:
30/06/2023
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Tên văn bản:
Quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội
STT: 90
Số/Ký hiệu:
37935/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
31/05/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v quy định về hóa đơn
STT: 91
Số/Ký hiệu:
36020/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
25/05/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn kê khai hóa đơn thuế
STT: 92
Số/Ký hiệu:
35355/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
23/05/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v xuất hóa đơn GTGT
STT: 93
Số/Ký hiệu:
34134/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
18/05/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v xuất hóa đơn
STT: 94
Số/Ký hiệu:
32108/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
11/05/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v xử lý hóa đơn đã lập thiếu dòng "Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan"
STT: 95
Số/Ký hiệu:
30384/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
05/05/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v sử dụng bảng kê khi lập hóa đơn
STT: 96
Số/Ký hiệu:
30380/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
05/05/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v hóa đơn, chứng từ
STT: 97
Số/Ký hiệu:
23830/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
17/04/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn lập hóa đơn
STT: 98
Số/Ký hiệu:
20635/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
10/04/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v lập hóa đơn đối với dịch vụ đấu giá
STT: 99
Số/Ký hiệu:
19294/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
06/04/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v thời điểm lập hóa đơn đối với hoạt động xuất khẩu
STT: 100
Số/Ký hiệu:
12768/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
20/03/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v quy định về hóa đơn