DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP QUY
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tên văn bản
1 72/2024/NĐ-CP 30/06/2024 Chính phủ Quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 142/2024/QH15 ngày 29/6/2024 của Quốc hội
2 34678/CTHN-TTHT 07/06/2024 Thuế Hà Nội V/v quy định về hóa đơn
3 56/CĐ-TTg 06/06/2024 Thủ tướng chính phủ V/v tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số
4 01/CĐ-TCT 04/06/2024 Tổng cục Thuế V/v quyết liệt triển khai hiệu quả việc quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền
5 1554/TCT-CS 15/04/2024 Tổng cục Thuế V/v hóa đơn
6 1553/TCT-CS 15/04/2024 Tổng cục Thuế V/v hóa đơn
7 1510/TCT-KK 11/04/2024 Tổng cục Thuế V/v hóa đơn GTGT
8 19094/CTHN-TTHT 10/04/2024 Thuế Hà Nội V/v hướng dẫn về hóa đơn
9 1375/TCT-DNNCN 03/04/2024 Tổng cục Thuế V/v quản lý thuế đối với HKD, CNKD nộp thuế theo phương pháp khoán sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh
10 1326/TCT-CS 01/04/2024 Tổng cục Thuế V/v hóa đơn, chứng từ
11 1292/TCT-DNNCN 29/03/2024 Tổng cục Thuế V/v quy định về hóa đơn của nhà cung cấp nước ngoài
12 12444/CTHN-TTHT 14/03/2024 Thuế Hà Nội V/v lập hóa đơn GTGT khi cung cấp dịch vụ
13 954/TCT-CS 13/03/2024 Thuế Hà Nội V/v điều chỉnh hóa đơn sai sót
14 955/TCT-CS 13/03/2024 Thuế Hà Nội V/v hóa đơn
15 1241/CTCTH-TTHT 12/03/2024 Cục Thuế TP.Cần Thơ V/v quyết liệt triển khai thực hiện lập hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với kinh doanh bán lẻ xăng dầu
16 991/TCT-DNNCN 11/03/2024 Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh V/v chính sách thuế
17 2157/CTBRV-TTHT 11/03/2024 Cục Thuế Bà Rịa - Vũng Tàu V/v thuế thu nhập cá nhân
18 11223/CTHN-TTHT 08/03/2024 Thuế Hà Nội V/v chính sách thuế thu nhập cá nhân
19 837/TCT-DNL 06/03/2024 Tổng cục Thuế V/v quyết liệt triển khai thực hiện hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu
20 10480/CTHN-TTHT 04/03/2024 Thuế Hà Nội V/v hướng dẫn nội dung của hóa đơn
21 753/TCT-CS 29/02/2024 Tổng cục Thuế V/v giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg
22 754/TCT-CS 29/02/2024 Tổng cục Thuế V/v tiền thuê đất
23 755/TCT-CS 29/02/2024 Tổng cục Thuế V/v tính tiền nộp chậm tiền thuê đất
24 9580/CTHN-TTHT 28/02/2024 Thuế Hà Nội V/v kê khai hóa đơn đầu vào trên bảng kê 01-1/HT
25 685/TCT-DNNCN 27/02/2024 Tổng cục Thuế V/v chính sách giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc
26 672/TCT-QLN 26/02/2024 Tổng cục Thuế V/v cấp hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh
27 639/TCT-CS 23/02/2024 Tổng cục Thuế V/v hóa đơn
28 657/TCT-CS 23/02/2024 Tổng cục Thuế V/v chính sách thuế
29 658/TCT-CS 23/02/2024 Tổng cục Thuế V/v chính sách thuế
30 659/TCT-CS 23/02/2024 Tổng cục Thuế V/v chính sách thuế
31 660/TCT-CS 23/02/2024 Tổng cục Thuế V/v chính sách thuế
32 611/TCT-CS 22/02/2024 Tổng cục Thuế V/v chính sách thuế GTGT
33 573/TCT-CS 20/02/2024 Tổng cục Thuế V/v hóa đơn điện tử
34 462/TCT-CS 05/02/2024 Tổng cục Thuế V/v hóa đơn
35 4852/CTHN-TTHT 24/01/2024 Thuế Hà Nội V/v xuất hóa đơn đối với hộ kinh doanh
36 3007/CTHN-TTHT 16/01/2024 Thuế Hà Nội V/v quy định về hóa đơn
37 5966/TCT-CS 27/12/2023 Tổng cục Thuế V/v hóa đơn
38 14617/CTTPHCM-TTHT 06/12/2023 Thuế TP HCM V/v thực hiện xuất hóa đơn theo từng lần bán của doanh nghiệp xăng dầu
39 1284/CĐ-TTg 01/12/2023 Thủ tướng chính phủ V/v tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu
40 5327/TCT-KK 29/11/2023 Tổng cục Thuế V/v khai thuế GTGT đối với hóa đơn điều chỉnh
41 30908/CTBDU-TTHT 28/11/2023 Cục Thuế tỉnh Bình Dương V/v xử lý hóa đơn điện tử sai sót
42 5172/TCT-CS 20/11/2023 Tổng cục Thuế V/v Hóa đơn
43 79873/CTHN-TTHT 13/11/2023 Thuế Hà Nội V/v quy định về hóa đơn đối với hoạt động xuất khẩu
44 4998/TCT-CS 08/11/2023 Tổng cục Thuế V/v hóa đơn điện tử
45 4905/TCT-QLN 03/11/2023 Tổng cục Thuế V/v cấp hóa đơn theo từng lần phát sinh
46 4882/TCT-CS 02/11/2023 Tổng cục Thuế V/v chính sách thuế GTGT
47 4890/TCT-KK 02/11/2023 Tổng cục Thuế V/v thời điểm xuất hóa đơn hàng xuất khẩu
48 4886/TCT-CS 02/11/2023 Tổng cục Thuế V/v thuế GTGT
49 4859/TCT-CS 01/11/2023 Tổng cục Thuế V/v giảm thuế GTGT
50 77225/CTHN-TTHT 30/10/2023 Thuế Hà Nội V/v hướng dẫn về việc xuất hóa đơn điều chỉnh
STT: 1
Số/Ký hiệu:
72/2024/NĐ-CP
Ngày ban hành:
30/06/2024
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Tên văn bản:
Quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 142/2024/QH15 ngày 29/6/2024 của Quốc hội
STT: 2
Số/Ký hiệu:
34678/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
07/06/2024
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v quy định về hóa đơn
STT: 3
Số/Ký hiệu:
56/CĐ-TTg
Ngày ban hành:
06/06/2024
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng chính phủ
Tên văn bản:
V/v tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số
STT: 4
Số/Ký hiệu:
01/CĐ-TCT
Ngày ban hành:
04/06/2024
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v quyết liệt triển khai hiệu quả việc quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền
STT: 5
Số/Ký hiệu:
1554/TCT-CS
Ngày ban hành:
15/04/2024
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hóa đơn
STT: 6
Số/Ký hiệu:
1553/TCT-CS
Ngày ban hành:
15/04/2024
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hóa đơn
STT: 7
Số/Ký hiệu:
1510/TCT-KK
Ngày ban hành:
11/04/2024
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hóa đơn GTGT
STT: 8
Số/Ký hiệu:
19094/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
10/04/2024
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn về hóa đơn
STT: 9
Số/Ký hiệu:
1375/TCT-DNNCN
Ngày ban hành:
03/04/2024
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v quản lý thuế đối với HKD, CNKD nộp thuế theo phương pháp khoán sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh
STT: 10
Số/Ký hiệu:
1326/TCT-CS
Ngày ban hành:
01/04/2024
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hóa đơn, chứng từ
STT: 11
Số/Ký hiệu:
1292/TCT-DNNCN
Ngày ban hành:
29/03/2024
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v quy định về hóa đơn của nhà cung cấp nước ngoài
STT: 12
Số/Ký hiệu:
12444/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
14/03/2024
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v lập hóa đơn GTGT khi cung cấp dịch vụ
STT: 13
Số/Ký hiệu:
954/TCT-CS
Ngày ban hành:
13/03/2024
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v điều chỉnh hóa đơn sai sót
STT: 14
Số/Ký hiệu:
955/TCT-CS
Ngày ban hành:
13/03/2024
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v hóa đơn
STT: 15
Số/Ký hiệu:
1241/CTCTH-TTHT
Ngày ban hành:
12/03/2024
Cơ quan ban hành:
Cục Thuế TP.Cần Thơ
Tên văn bản:
V/v quyết liệt triển khai thực hiện lập hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với kinh doanh bán lẻ xăng dầu
STT: 16
Số/Ký hiệu:
991/TCT-DNNCN
Ngày ban hành:
11/03/2024
Cơ quan ban hành:
Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh
Tên văn bản:
V/v chính sách thuế
STT: 17
Số/Ký hiệu:
2157/CTBRV-TTHT
Ngày ban hành:
11/03/2024
Cơ quan ban hành:
Cục Thuế Bà Rịa - Vũng Tàu
Tên văn bản:
V/v thuế thu nhập cá nhân
STT: 18
Số/Ký hiệu:
11223/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
08/03/2024
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v chính sách thuế thu nhập cá nhân
STT: 19
Số/Ký hiệu:
837/TCT-DNL
Ngày ban hành:
06/03/2024
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v quyết liệt triển khai thực hiện hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu
STT: 20
Số/Ký hiệu:
10480/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
04/03/2024
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn nội dung của hóa đơn
STT: 21
Số/Ký hiệu:
753/TCT-CS
Ngày ban hành:
29/02/2024
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg
STT: 22
Số/Ký hiệu:
754/TCT-CS
Ngày ban hành:
29/02/2024
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v tiền thuê đất
STT: 23
Số/Ký hiệu:
755/TCT-CS
Ngày ban hành:
29/02/2024
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v tính tiền nộp chậm tiền thuê đất
STT: 24
Số/Ký hiệu:
9580/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
28/02/2024
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v kê khai hóa đơn đầu vào trên bảng kê 01-1/HT
STT: 25
Số/Ký hiệu:
685/TCT-DNNCN
Ngày ban hành:
27/02/2024
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v chính sách giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc
STT: 26
Số/Ký hiệu:
672/TCT-QLN
Ngày ban hành:
26/02/2024
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v cấp hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh
STT: 27
Số/Ký hiệu:
639/TCT-CS
Ngày ban hành:
23/02/2024
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hóa đơn
STT: 28
Số/Ký hiệu:
657/TCT-CS
Ngày ban hành:
23/02/2024
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v chính sách thuế
STT: 29
Số/Ký hiệu:
658/TCT-CS
Ngày ban hành:
23/02/2024
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v chính sách thuế
STT: 30
Số/Ký hiệu:
659/TCT-CS
Ngày ban hành:
23/02/2024
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v chính sách thuế
STT: 31
Số/Ký hiệu:
660/TCT-CS
Ngày ban hành:
23/02/2024
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v chính sách thuế
STT: 32
Số/Ký hiệu:
611/TCT-CS
Ngày ban hành:
22/02/2024
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v chính sách thuế GTGT
STT: 33
Số/Ký hiệu:
573/TCT-CS
Ngày ban hành:
20/02/2024
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hóa đơn điện tử
STT: 34
Số/Ký hiệu:
462/TCT-CS
Ngày ban hành:
05/02/2024
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hóa đơn
STT: 35
Số/Ký hiệu:
4852/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
24/01/2024
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v xuất hóa đơn đối với hộ kinh doanh
STT: 36
Số/Ký hiệu:
3007/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
16/01/2024
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v quy định về hóa đơn
STT: 37
Số/Ký hiệu:
5966/TCT-CS
Ngày ban hành:
27/12/2023
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hóa đơn
STT: 38
Số/Ký hiệu:
14617/CTTPHCM-TTHT
Ngày ban hành:
06/12/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế TP HCM
Tên văn bản:
V/v thực hiện xuất hóa đơn theo từng lần bán của doanh nghiệp xăng dầu
STT: 39
Số/Ký hiệu:
1284/CĐ-TTg
Ngày ban hành:
01/12/2023
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng chính phủ
Tên văn bản:
V/v tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu
STT: 40
Số/Ký hiệu:
5327/TCT-KK
Ngày ban hành:
29/11/2023
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v khai thuế GTGT đối với hóa đơn điều chỉnh
STT: 41
Số/Ký hiệu:
30908/CTBDU-TTHT
Ngày ban hành:
28/11/2023
Cơ quan ban hành:
Cục Thuế tỉnh Bình Dương
Tên văn bản:
V/v xử lý hóa đơn điện tử sai sót
STT: 42
Số/Ký hiệu:
5172/TCT-CS
Ngày ban hành:
20/11/2023
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Hóa đơn
STT: 43
Số/Ký hiệu:
79873/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
13/11/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v quy định về hóa đơn đối với hoạt động xuất khẩu
STT: 44
Số/Ký hiệu:
4998/TCT-CS
Ngày ban hành:
08/11/2023
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hóa đơn điện tử
STT: 45
Số/Ký hiệu:
4905/TCT-QLN
Ngày ban hành:
03/11/2023
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v cấp hóa đơn theo từng lần phát sinh
STT: 46
Số/Ký hiệu:
4882/TCT-CS
Ngày ban hành:
02/11/2023
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v chính sách thuế GTGT
STT: 47
Số/Ký hiệu:
4890/TCT-KK
Ngày ban hành:
02/11/2023
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v thời điểm xuất hóa đơn hàng xuất khẩu
STT: 48
Số/Ký hiệu:
4886/TCT-CS
Ngày ban hành:
02/11/2023
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v thuế GTGT
STT: 49
Số/Ký hiệu:
4859/TCT-CS
Ngày ban hành:
01/11/2023
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v giảm thuế GTGT
STT: 50
Số/Ký hiệu:
77225/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
30/10/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn về việc xuất hóa đơn điều chỉnh