DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP QUY
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tên văn bản
1 9580/CTHN-TTHT 28/02/2024 Thuế Hà Nội V/v kê khai hóa đơn đầu vào trên bảng kê 01-1/HT
2 685/TCT-DNNCN 27/02/2024 Tổng cục Thuế V/v chính sách giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc
3 672/TCT-QLN 26/02/2024 Tổng cục Thuế V/v cấp hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh
4 639/TCT-CS 23/02/2024 Tổng cục Thuế V/v hóa đơn
5 657/TCT-CS 23/02/2024 Tổng cục Thuế V/v chính sách thuế
6 658/TCT-CS 23/02/2024 Tổng cục Thuế V/v chính sách thuế
7 659/TCT-CS 23/02/2024 Tổng cục Thuế V/v chính sách thuế
8 660/TCT-CS 23/02/2024 Tổng cục Thuế V/v chính sách thuế
9 611/TCT-CS 22/02/2024 Tổng cục Thuế V/v chính sách thuế GTGT
10 573/TCT-CS 20/02/2024 Tổng cục Thuế V/v hóa đơn điện tử
11 462/TCT-CS 05/02/2024 Tổng cục Thuế V/v hóa đơn
12 4852/CTHN-TTHT 24/01/2024 Thuế Hà Nội V/v xuất hóa đơn đối với hộ kinh doanh
13 3007/CTHN-TTHT 16/01/2024 Thuế Hà Nội V/v quy định về hóa đơn
14 5966/TCT-CS 27/12/2023 Tổng cục Thuế V/v hóa đơn
15 14617/CTTPHCM-TTHT 06/12/2023 Thuế TP HCM V/v thực hiện xuất hóa đơn theo từng lần bán của doanh nghiệp xăng dầu
16 1284/CĐ-TTg 01/12/2023 Thủ tướng chính phủ V/v tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu
17 5327/TCT-KK 29/11/2023 Tổng cục Thuế V/v khai thuế GTGT đối với hóa đơn điều chỉnh
18 5172/TCT-CS 20/11/2023 Tổng cục Thuế V/v Hóa đơn
19 79873/CTHN-TTHT 13/11/2023 Thuế Hà Nội V/v quy định về hóa đơn đối với hoạt động xuất khẩu
20 4998/TCT-CS 08/11/2023 Tổng cục Thuế V/v hóa đơn điện tử
21 4905/TCT-QLN 03/11/2023 Tổng cục Thuế V/v cấp hóa đơn theo từng lần phát sinh
22 4882/TCT-CS 02/11/2023 Tổng cục Thuế V/v chính sách thuế GTGT
23 4890/TCT-KK 02/11/2023 Tổng cục Thuế V/v thời điểm xuất hóa đơn hàng xuất khẩu
24 4886/TCT-CS 02/11/2023 Tổng cục Thuế V/v thuế GTGT
25 4859/TCT-CS 01/11/2023 Tổng cục Thuế V/v giảm thuế GTGT
26 77225/CTHN-TTHT 30/10/2023 Thuế Hà Nội V/v hướng dẫn về việc xuất hóa đơn điều chỉnh
27 4803/TCT-CS 27/10/2023 Tổng cục Thuế V/v hóa đơn điện tử
28 76782/CTHN-TTHT 27/10/2023 Thuế Hà Nội V/v xuất hóa đơn tiền điện, nước cho khách thuê bất động sản
29 76788/CTHN-TTHT 27/10/2023 Thuế Hà Nội V/v lập hóa đơn đối với hoạt động phát hành chứng chỉ tiền gửi
30 76790/CTHN-TTHT 27/10/2023 Thuế Hà Nội V/v hướng dẫn về hoàn thuế GTGT
31 76791/CTHN-TTHT 27/10/2023 Thuế Hà Nội V/v lập hóa đơn cho Chi nhánh
32 4694/TCT-DNNCN 24/10/2023 Tổng cục Thuế V/v hướng dẫn vướng mắc về sử dụng hóa đơn điện tử
33 4627/TCT-CS 19/10/2023 Tổng cục Thuế V/v thuế GTGT
34 74722/CTHN-TTHT 19/10/2023 Thuế Hà Nội V/v xuất hóa đơn khuyến mãi giảm giá hàng bán
35 74369/CTHN-TTHT 18/10/2023 Thuế Hà Nội V/v điều chỉnh, thay thế hóa đơn có sai, sót
36 74367/CTHN-TTHT 18/10/2023 Thuế Hà Nội V/v hướng dẫn xuất hóa đơn trả lại hàng nhập khẩu
37 4600/TCT-CS 17/10/2023 Tổng cục Thuế V/v thuế GTGT
38 73896/CTHN-TTHT 16/10/2023 Thuế Hà Nội V/v quy định về hóa đơn
39 4544/TCT-CS 12/10/2023 Tổng cục Thuế V/v hóa đơn
40 4511/TCT-CS 11/10/2023 Tổng cục Thuế V/v hóa đơn GTGT
41 72573/CTHN-TTHT 10/10/2023 Thuế Hà Nội V/v chính sách thuế và hóa đơn
42 71495/CTHN-TTHT 05/10/2023 Thuế Hà Nội V/v lập hóa đơn GTGT
43 71494/CTHN-TTHT 05/10/2023 Thuế Hà Nội V/v thuế suất thuế GTGT phần mềm
44 70779/CTHN-TTHT 02/10/2023 Thuế Hà Nội V/v hướng dẫn về hóa đơn
45 70311/CTHN-TTHT 29/09/2023 Thuế Hà Nội V/v kê khai thuế liên quan đến các hóa đơn điện tử điều chỉnh, thay thế
46 4316/TCT-CS 28/09/2023 Tổng cục Thuế V/v thuế GTGT
47 4205/TCT-CS 22/09/2023 Tổng cục Thuế V/v thuế GTGT
48 67046/CTHN-TTHT 15/09/2023 Thuế Hà Nội V/v tiêu thức tên hàng hóa, dịch vụ trên hóa đơn GTGT
49 67047/CTHN-TTHT 15/09/2023 Thuế Hà Nội V/v chính sách thuế GTGT
50 67048/CTHN-TTHT 15/09/2023 Thuế Hà Nội V/v ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử
STT: 1
Số/Ký hiệu:
9580/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
28/02/2024
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v kê khai hóa đơn đầu vào trên bảng kê 01-1/HT
STT: 2
Số/Ký hiệu:
685/TCT-DNNCN
Ngày ban hành:
27/02/2024
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v chính sách giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc
STT: 3
Số/Ký hiệu:
672/TCT-QLN
Ngày ban hành:
26/02/2024
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v cấp hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh
STT: 4
Số/Ký hiệu:
639/TCT-CS
Ngày ban hành:
23/02/2024
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hóa đơn
STT: 5
Số/Ký hiệu:
657/TCT-CS
Ngày ban hành:
23/02/2024
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v chính sách thuế
STT: 6
Số/Ký hiệu:
658/TCT-CS
Ngày ban hành:
23/02/2024
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v chính sách thuế
STT: 7
Số/Ký hiệu:
659/TCT-CS
Ngày ban hành:
23/02/2024
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v chính sách thuế
STT: 8
Số/Ký hiệu:
660/TCT-CS
Ngày ban hành:
23/02/2024
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v chính sách thuế
STT: 9
Số/Ký hiệu:
611/TCT-CS
Ngày ban hành:
22/02/2024
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v chính sách thuế GTGT
STT: 10
Số/Ký hiệu:
573/TCT-CS
Ngày ban hành:
20/02/2024
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hóa đơn điện tử
STT: 11
Số/Ký hiệu:
462/TCT-CS
Ngày ban hành:
05/02/2024
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hóa đơn
STT: 12
Số/Ký hiệu:
4852/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
24/01/2024
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v xuất hóa đơn đối với hộ kinh doanh
STT: 13
Số/Ký hiệu:
3007/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
16/01/2024
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v quy định về hóa đơn
STT: 14
Số/Ký hiệu:
5966/TCT-CS
Ngày ban hành:
27/12/2023
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hóa đơn
STT: 15
Số/Ký hiệu:
14617/CTTPHCM-TTHT
Ngày ban hành:
06/12/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế TP HCM
Tên văn bản:
V/v thực hiện xuất hóa đơn theo từng lần bán của doanh nghiệp xăng dầu
STT: 16
Số/Ký hiệu:
1284/CĐ-TTg
Ngày ban hành:
01/12/2023
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng chính phủ
Tên văn bản:
V/v tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu
STT: 17
Số/Ký hiệu:
5327/TCT-KK
Ngày ban hành:
29/11/2023
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v khai thuế GTGT đối với hóa đơn điều chỉnh
STT: 18
Số/Ký hiệu:
5172/TCT-CS
Ngày ban hành:
20/11/2023
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Hóa đơn
STT: 19
Số/Ký hiệu:
79873/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
13/11/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v quy định về hóa đơn đối với hoạt động xuất khẩu
STT: 20
Số/Ký hiệu:
4998/TCT-CS
Ngày ban hành:
08/11/2023
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hóa đơn điện tử
STT: 21
Số/Ký hiệu:
4905/TCT-QLN
Ngày ban hành:
03/11/2023
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v cấp hóa đơn theo từng lần phát sinh
STT: 22
Số/Ký hiệu:
4882/TCT-CS
Ngày ban hành:
02/11/2023
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v chính sách thuế GTGT
STT: 23
Số/Ký hiệu:
4890/TCT-KK
Ngày ban hành:
02/11/2023
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v thời điểm xuất hóa đơn hàng xuất khẩu
STT: 24
Số/Ký hiệu:
4886/TCT-CS
Ngày ban hành:
02/11/2023
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v thuế GTGT
STT: 25
Số/Ký hiệu:
4859/TCT-CS
Ngày ban hành:
01/11/2023
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v giảm thuế GTGT
STT: 26
Số/Ký hiệu:
77225/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
30/10/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn về việc xuất hóa đơn điều chỉnh
STT: 27
Số/Ký hiệu:
4803/TCT-CS
Ngày ban hành:
27/10/2023
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hóa đơn điện tử
STT: 28
Số/Ký hiệu:
76782/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
27/10/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v xuất hóa đơn tiền điện, nước cho khách thuê bất động sản
STT: 29
Số/Ký hiệu:
76788/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
27/10/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v lập hóa đơn đối với hoạt động phát hành chứng chỉ tiền gửi
STT: 30
Số/Ký hiệu:
76790/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
27/10/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn về hoàn thuế GTGT
STT: 31
Số/Ký hiệu:
76791/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
27/10/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v lập hóa đơn cho Chi nhánh
STT: 32
Số/Ký hiệu:
4694/TCT-DNNCN
Ngày ban hành:
24/10/2023
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn vướng mắc về sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 33
Số/Ký hiệu:
4627/TCT-CS
Ngày ban hành:
19/10/2023
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v thuế GTGT
STT: 34
Số/Ký hiệu:
74722/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
19/10/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v xuất hóa đơn khuyến mãi giảm giá hàng bán
STT: 35
Số/Ký hiệu:
74369/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
18/10/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v điều chỉnh, thay thế hóa đơn có sai, sót
STT: 36
Số/Ký hiệu:
74367/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
18/10/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn xuất hóa đơn trả lại hàng nhập khẩu
STT: 37
Số/Ký hiệu:
4600/TCT-CS
Ngày ban hành:
17/10/2023
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v thuế GTGT
STT: 38
Số/Ký hiệu:
73896/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
16/10/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v quy định về hóa đơn
STT: 39
Số/Ký hiệu:
4544/TCT-CS
Ngày ban hành:
12/10/2023
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hóa đơn
STT: 40
Số/Ký hiệu:
4511/TCT-CS
Ngày ban hành:
11/10/2023
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hóa đơn GTGT
STT: 41
Số/Ký hiệu:
72573/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
10/10/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v chính sách thuế và hóa đơn
STT: 42
Số/Ký hiệu:
71495/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
05/10/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v lập hóa đơn GTGT
STT: 43
Số/Ký hiệu:
71494/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
05/10/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v thuế suất thuế GTGT phần mềm
STT: 44
Số/Ký hiệu:
70779/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
02/10/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn về hóa đơn
STT: 45
Số/Ký hiệu:
70311/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
29/09/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v kê khai thuế liên quan đến các hóa đơn điện tử điều chỉnh, thay thế
STT: 46
Số/Ký hiệu:
4316/TCT-CS
Ngày ban hành:
28/09/2023
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v thuế GTGT
STT: 47
Số/Ký hiệu:
4205/TCT-CS
Ngày ban hành:
22/09/2023
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v thuế GTGT
STT: 48
Số/Ký hiệu:
67046/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
15/09/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v tiêu thức tên hàng hóa, dịch vụ trên hóa đơn GTGT
STT: 49
Số/Ký hiệu:
67047/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
15/09/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v chính sách thuế GTGT
STT: 50
Số/Ký hiệu:
67048/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
15/09/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử