Open Data Portal
Cổng dữ liệu mở (Open Data) giải pháp được Bkav xây dựng để trở thành điểm đầu mối truy cập thông tin (thu thập và cung cấp dữ liệu chính thống). Open Data được thiết kế theo hướng nền tảng để người dân, doanh nghiệp, các tổ chức có thể khai thác sử dụng, chia sẻ và tạo ra các ứng dụng phục vụ nhu cầu thiết yếu của xã hội
Open Data Portal
Cổng dữ liệu mở
Cổng dữ liệu mở (Open Data) giải pháp được Bkav xây dựng để trở thành điểm đầu mối truy cập thông tin (thu thập và cung cấp dữ liệu chính thống). Open Data được thiết kế theo hướng nền tảng để người dân, doanh nghiệp, các tổ chức có thể khai thác sử dụng, chia sẻ và tạo ra các ứng dụng phục vụ nhu cầu thiết yếu của xã hội.
Quản trị bài viết
 • Open Data Portal hỗ trợ người dùng có thể xem bài viết, bình luận, đánh giá và tìm kiếm các bài viết.
 • Quản lý chủ đề, quản lý bài viết, quản lý danh sách bình luận/đánh giá bài viết. Người dùng có thể cấu hình chia sẻ hoặc cấu hình bình luận, cấu hình đánh giá về bài viết.
Bộ dữ liệu mở
 • Hỗ trợ danh sách bộ dữ liệu theo tất cả lĩnh vực của vùng hoặc địa phương nơi mình sinh sống hoặc cư trú như: Kinh tế - Xã hội; Tài nguyên môi trường; Văn hóa…
 • Hỗ trợ người dùng khai thác bộ dữ liệu, tìm kiếm, sắp xếp bộ dữ liệu theo nhu cầu của người dùng.
 • Quản lý bộ dữ liệu mở trên cổng. Với chức năng này, người dùng ngoài việc xem danh sách bộ dữ liệu mở trong phần quản trị, có thể tìm kiếm dữ liệu trong phần quản trị, thực hiện các quản lý như: Dữ liệu đóng góp, kế hoạch xây dựng bộ dữ liệu mở, bình luận/đánh giá về bộ dữ liệu mở.
Trình diễn dữ liệu
 • Xây dựng biểu đồ dựa trên dữ liệu.
 • Quản lý danh sách dữ liệu mở cơ quan như: Xem danh sách, sắp xếp danh sách, tìm kiếm danh sách…
 • Quản lý dữ liệu đóng góp cơ quan, phiên bản dữ liệu mở cơ quan.
 • Hỗ trợ chuyển duyệt và công bố dữ liệu mở cơ quan.
Báo cáo, thống kê
 • Quản lý mẫu báo cáo, danh sách báo cáo.
 • Quản lý thông báo, tiêu chí đánh giá, thống kê đánh giá.
 • Quản lý danh sách mẫu e-form và Cấu hình mẫu e-form.
 • Xem danh sách thống kê chung, thống kê cho cá nhân/cho cơ quan/cho quản trị hệ thống.
Quản trị hệ thống
 • Đăng ký và quản lý tài khoản: Đăng ký tài khoản người dùng, đăng nhập qua phương thức SSO, quản lý thông tin tài khoản cá nhân, mật khẩu…
 • Quản lý thông báo theo tài khoản: Thông báo theo tài khoản, danh sách thông báo, tìm kiếm thông báo, cấu hình thông báo.
 • Quản lý Danh sách thông tin tài khoản: Xem danh sách/Xem chi tiết/Tìm kiếm tài khoản trong phần quản trị.
 • Sắp xếp danh sách tài khoản, quản lý vai trò (quyền), phân quyền tài khoản.
 • Cấu hình phương thức đăng nhập hệ thống (cấu hình mật khẩu, cấu hình truy cập…).
 • Quản lý lịch sử truy cập.
Các quản lý khác
 • Quản lý Danh sách câu hỏi: Gửi câu hỏi/Gửi hỗ trợ, quản lý câu hỏi thường gặp/hỗ trợ.
 • Hướng dẫn sử dụng (HDSD): Xem danh sách HDSD, tìm kiếm các HDSD, quản lý danh sách HDSD, danh sách công cụ hỗ trợ.
 • Quản lý văn bản pháp luật về dữ liệu, điều khoản sử dụng.
 • Quản lý ứng dụng/dịch vụ tiện ích, danh mục dùng chung.
 • Quản lý danh mục hệ thống.
 • Quản lý dịch vụ tích hợp, kết nối: Hệ thống SMS, danh sách API cung cấp dữ liệu mở cơ quan, danh sách API cung cấp dữ liệu từ hệ thống. Danh sách cơ quan kết nối, tích hợp; Danh sách hệ thống thuộc cơ quan đã kết nối…
Mô hình chức năng
Download tài liệu
Sản phẩm
Datasheet
Tính năng chi tiết
Hướng dẫn sử dụng
Nền tảng BigData (BigData)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Thu thập, chuyển hóa dữ liệu (Data Collection and Transformation)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Tích hợp, chia sẻ dữ liệu (Data Exchange Platform)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Phân tích biểu diễn dữ liệu (Data visualization)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Chăm sóc dữ liệu (SOP)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng SmartApp (SmartApp)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng SuperApp (SuperApp)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Install Messaging (Install Messaging)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Workflow (Workflow)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng An ninh mạng (Digital Cybersecurity)
Nền tảng Bản đồ số (GIS Map)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Báo cáo (eReport)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Tra cứu dữ liệu lớn (Big data lookup)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Mạng xã hội (Social Network)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng họp trực tuyến (eMeeting)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Tích hợp Camera (VMS)
Liên hệ
Liên hệ
Analytics Platform Using AI
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng IOT (IOT)
Cổng dữ liệu mở (Open Data)
Liên hệ
Liên hệ
Mời liên hệ để nhận báo giá hoặc biết thêm thông tin
Hà Nội - (024) 3763 2552
TP.HCM - (028) 6296 6626
DuAn@bkav.com
Liên hệ trực tuyến
Họ tên:
Điện thoại:
Email:
Nội dung: