DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP QUY
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tên văn bản
151 458/CTHN-TTHT 07/01/2022 Tổng cục Thuế V/v đồng tiền thể hiện trên hóa đơn theo nghị định số 123/2020/NĐ-CP
152 5113/TCT-CS 27/12/2021 Tổng cục Thuế V/v hướng dẫn một số nội dung về hóa đơn điện tử
153 53947/CTHN-TTHT 13/12/2021 Tổng cục Thuế Về việc hình thức thể hiện của hóa đơn thu hộ phí vận tải quốc tế
154 48918/CTHN-TTHT 23/11/2021 Tổng cục Thuế Về việc lập hóa đơn khi sử dụng voucher điện tử
155 48926/CTHN-TTHT 23/11/2021 Tổng cục Thuế Về việc xuất hóa đơn GTGT
156 43226/CTHN-TTHT 11/11/2021 Tổng cục Thuế Về việc ký hiệu hóa đơn điện tử
157 43973/CTHN-TTHT 04/11/2021 Tổng cục Thuế Về việc sử dụng hóa đơn điện tử
158 43220/CTHN-TTHT 01/11/2021 Tổng cục Thuế Về việc sử dụng hóa đơn điện tử
159 40991/CTHN-TTHT 20/10/2021 Tổng cục Thuế Về việc xử lý đối với hóa đơn đã lập
160 1450/QĐ-TCT 07/10/2021 Tổng cục Thuế Về việc ban hành Quy định về thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan Thuế
161 33105/CTHN-TTHT 30/09/2021 Tổng cục Thuế Về việc xử lý đối với hóa đơn điện tử đã lập
162 36664/CTHN-TTHT 28/09/2021 Tổng cục Thuế Về việc thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
163 36672/CTHN-TTHT 28/09/2021 Tổng cục Thuế Về việc sử dụng hóa đơn tiếng Việt không dấu
164 1832/QĐ-BTC 20/09/2021 Tổng cục Thuế V/v triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh
165 1838/QĐ-BTC 20/09/2021 Tổng cục Thuế V/v triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại tỉnh Phú Thọ
166 1831/QĐ-BTC 20/09/2021 Tổng cục Thuế V/v triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại tỉnh Bình Định
167 1833/QĐ-BTC 20/09/2021 Tổng cục Thuế V/v triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại tỉnh Quảng Ninh
168 1830/QĐ-BTC 20/09/2021 Tổng cục Thuế V/v triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại thành phố Hà Nội
169 1839/QĐ-BTC 20/09/2021 Tổng cục Thuế V/v triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại thành phố Hải Phòng
170 78/2021/TT-BTC 17/09/2021 Tổng cục Thuế V/v hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hoá đơn, chứng từ
171 34731/CTHN-TTHT 14/09/2021 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hóa đơn điện tử
172 33105/CTHN-TTHT 30/08/2021 Tổng cục Thuế V/v xử lý đối với hóa đơn điện tử đã lập
173 32864/CTHN-TTHT 27/08/2021 Tổng cục Thuế V/v hướng dẫn về xuất hóa đơn
174 32220/CTHN-TTHT 23/08/2021 Tổng cục Thuế V/v nội dung trên hóa đơn
175 32002/CTHN-TTHT 18/08/2021 Tổng cục Thuế V/v thời điểm lập hóa đơn
176 31448/CTHN-TTHT 12/08/2021 Tổng cục Thuế V/v hướng dẫn xử lý hóa đơn thu tiền học phí sinh viên
177 2989/TCT-CNTT 09/08/2021 Tổng cục Thuế V/v lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành các thành phần dữ liệu hoá đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế
178 26250/CTHN-TTHT 09/07/2021 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hóa đơn điện tử
179 26250/CTHN-TTHT 09/07/2021 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hóa đơn điện tử
180 22846/CTHN-TTHT 24/06/2021 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hóa đơn điện tử
181 22088/CTHN-TTHT 21/06/2021 Tổng cục Thuế V/v thời điểm lập và ký hóa đơn điện tử
182 22086/CTHN-TTHT 21/06/2021 Tổng cục Thuế V/v hóa đơn điện tử, bán hàng vào khu chế xuất
183 20847/CTHN-TTHT 11/06/2021 Tổng cục Thuế V/v xuất hóa đơn GTGT trong mua bán bất động sản
184 20215/CTHN-TTHT 07/06/2021 Tổng cục Thuế V/v phân bổ hóa đơn kê khai tờ khai 02/GTGT
185 18312/CTHN-TTHT 25/05/2021 Tổng cục Thuế V/v xuất hóa đơn đối với hàng cho, tặng
186 17321/CTHN-TTHT 20/05/2021 Tổng cục Thuế V/v lập hóa đơn sai địa chỉ
187 9585/CTHN-TTHT 31/03/2021 Tổng cục Thuế V/v sử dụng HĐĐT
188 9589/CTHN-TTHT 31/03/2021 Tổng cục Thuế V/v hướng dẫn về HĐĐT
189 9159/CTHN-TTHT 29/03/2021 Tổng cục Thuế V/v sử dụng HĐĐT
190 92/TB-TCT 19/03/2021 Tổng cục Thuế V/v Khuyến nghị các thành phần dữ liệu hoá đơn điện tử áp dụng theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ và triển khai công cụ hỗ trợ người nộp thuế kiểm tra thông tin hoá đơn điện tử áp dụng theo khuyến nghị
191 7432/CTHN-TTHT 12/03/2021 Tổng cục Thuế V/v Xử lý hóa đơn GTGT liên 2 bị mờ
192 7308/CTHN-TTHT 11/03/2021 Tổng cục Thuế V/v Xuất Hóa đơn đối với chương trình khuyến mại
193 6371/CTHN-TTHT 02/03/2021 Tổng cục Thuế V/v Xuất HĐ thay thế cho HĐ bị cưỡng chế
194 6148/CTHN-TTHT 01/03/2021 Tổng cục Thuế V/v Xuất HĐ GTGT đối với dịch vụ in sách chính trị, pháp luật
195 5314/CTHN-TTHT 19/02/2021 Tổng cục Thuế V/v ủy nhiệm lập hóa đơn
196 5334/CTHN-TTHT 19/02/2021 Tổng cục Thuế V/v hướng dẫn chính sách thuế GTGT, hóa đơn
197 5174/CTHN-TTHT 09/02/2021 Tổng cục Thuế V/v Hướng dẫn lập Hóa đơn khi chuyển nhượng BĐS
198 5162/CTHN-TTHT 09/02/2021 Tổng cục Thuế V/v Xuất Hóa đơn đối với hoàn trả tiền đầu tư trên đất
199 5180/CTHN-TTHT 09/02/2021 Tổng cục Thuế V/v sử dụng chữ ký điện tử trên hóa đơn và hợp đồng
200 4989/CTHN-TTHT 08/02/2021 Tổng cục Thuế V/v Hóa đơn điện tử có ngày lập khác ngày ký
STT: 151
Số/Ký hiệu:
458/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
07/01/2022
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v đồng tiền thể hiện trên hóa đơn theo nghị định số 123/2020/NĐ-CP
STT: 152
Số/Ký hiệu:
5113/TCT-CS
Ngày ban hành:
27/12/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn một số nội dung về hóa đơn điện tử
STT: 153
Số/Ký hiệu:
53947/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
13/12/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Về việc hình thức thể hiện của hóa đơn thu hộ phí vận tải quốc tế
STT: 154
Số/Ký hiệu:
48918/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
23/11/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Về việc lập hóa đơn khi sử dụng voucher điện tử
STT: 155
Số/Ký hiệu:
48926/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
23/11/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Về việc xuất hóa đơn GTGT
STT: 156
Số/Ký hiệu:
43226/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
11/11/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Về việc ký hiệu hóa đơn điện tử
STT: 157
Số/Ký hiệu:
43973/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
04/11/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Về việc sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 158
Số/Ký hiệu:
43220/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
01/11/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Về việc sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 159
Số/Ký hiệu:
40991/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
20/10/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Về việc xử lý đối với hóa đơn đã lập
STT: 160
Số/Ký hiệu:
1450/QĐ-TCT
Ngày ban hành:
07/10/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Về việc ban hành Quy định về thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan Thuế
STT: 161
Số/Ký hiệu:
33105/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
30/09/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Về việc xử lý đối với hóa đơn điện tử đã lập
STT: 162
Số/Ký hiệu:
36664/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
28/09/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Về việc thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
STT: 163
Số/Ký hiệu:
36672/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
28/09/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Về việc sử dụng hóa đơn tiếng Việt không dấu
STT: 164
Số/Ký hiệu:
1832/QĐ-BTC
Ngày ban hành:
20/09/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh
STT: 165
Số/Ký hiệu:
1838/QĐ-BTC
Ngày ban hành:
20/09/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại tỉnh Phú Thọ
STT: 166
Số/Ký hiệu:
1831/QĐ-BTC
Ngày ban hành:
20/09/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại tỉnh Bình Định
STT: 167
Số/Ký hiệu:
1833/QĐ-BTC
Ngày ban hành:
20/09/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại tỉnh Quảng Ninh
STT: 168
Số/Ký hiệu:
1830/QĐ-BTC
Ngày ban hành:
20/09/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại thành phố Hà Nội
STT: 169
Số/Ký hiệu:
1839/QĐ-BTC
Ngày ban hành:
20/09/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại thành phố Hải Phòng
STT: 170
Số/Ký hiệu:
78/2021/TT-BTC
Ngày ban hành:
17/09/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hoá đơn, chứng từ
STT: 171
Số/Ký hiệu:
34731/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
14/09/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 172
Số/Ký hiệu:
33105/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
30/08/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v xử lý đối với hóa đơn điện tử đã lập
STT: 173
Số/Ký hiệu:
32864/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
27/08/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn về xuất hóa đơn
STT: 174
Số/Ký hiệu:
32220/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
23/08/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v nội dung trên hóa đơn
STT: 175
Số/Ký hiệu:
32002/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
18/08/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v thời điểm lập hóa đơn
STT: 176
Số/Ký hiệu:
31448/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
12/08/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn xử lý hóa đơn thu tiền học phí sinh viên
STT: 177
Số/Ký hiệu:
2989/TCT-CNTT
Ngày ban hành:
09/08/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành các thành phần dữ liệu hoá đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế
STT: 178
Số/Ký hiệu:
26250/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
09/07/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 179
Số/Ký hiệu:
26250/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
09/07/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 180
Số/Ký hiệu:
22846/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
24/06/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 181
Số/Ký hiệu:
22088/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
21/06/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v thời điểm lập và ký hóa đơn điện tử
STT: 182
Số/Ký hiệu:
22086/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
21/06/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hóa đơn điện tử, bán hàng vào khu chế xuất
STT: 183
Số/Ký hiệu:
20847/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
11/06/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v xuất hóa đơn GTGT trong mua bán bất động sản
STT: 184
Số/Ký hiệu:
20215/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
07/06/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v phân bổ hóa đơn kê khai tờ khai 02/GTGT
STT: 185
Số/Ký hiệu:
18312/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
25/05/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v xuất hóa đơn đối với hàng cho, tặng
STT: 186
Số/Ký hiệu:
17321/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
20/05/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v lập hóa đơn sai địa chỉ
STT: 187
Số/Ký hiệu:
9585/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
31/03/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v sử dụng HĐĐT
STT: 188
Số/Ký hiệu:
9589/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
31/03/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn về HĐĐT
STT: 189
Số/Ký hiệu:
9159/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
29/03/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v sử dụng HĐĐT
STT: 190
Số/Ký hiệu:
92/TB-TCT
Ngày ban hành:
19/03/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Khuyến nghị các thành phần dữ liệu hoá đơn điện tử áp dụng theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ và triển khai công cụ hỗ trợ người nộp thuế kiểm tra thông tin hoá đơn điện tử áp dụng theo khuyến nghị
STT: 191
Số/Ký hiệu:
7432/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
12/03/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Xử lý hóa đơn GTGT liên 2 bị mờ
STT: 192
Số/Ký hiệu:
7308/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
11/03/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Xuất Hóa đơn đối với chương trình khuyến mại
STT: 193
Số/Ký hiệu:
6371/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
02/03/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Xuất HĐ thay thế cho HĐ bị cưỡng chế
STT: 194
Số/Ký hiệu:
6148/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
01/03/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Xuất HĐ GTGT đối với dịch vụ in sách chính trị, pháp luật
STT: 195
Số/Ký hiệu:
5314/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
19/02/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v ủy nhiệm lập hóa đơn
STT: 196
Số/Ký hiệu:
5334/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
19/02/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn chính sách thuế GTGT, hóa đơn
STT: 197
Số/Ký hiệu:
5174/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
09/02/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Hướng dẫn lập Hóa đơn khi chuyển nhượng BĐS
STT: 198
Số/Ký hiệu:
5162/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
09/02/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Xuất Hóa đơn đối với hoàn trả tiền đầu tư trên đất
STT: 199
Số/Ký hiệu:
5180/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
09/02/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v sử dụng chữ ký điện tử trên hóa đơn và hợp đồng
STT: 200
Số/Ký hiệu:
4989/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
08/02/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Hóa đơn điện tử có ngày lập khác ngày ký