DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP QUY
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tên văn bản
51 67051/CTHN-TTHT 15/09/2023 Thuế Hà Nội V/v quy định về hóa đơn đối với sản xuất sản phẩm xuất dùng làm TSCĐ cho chi nhánh
52 64877/CTHN-TTHT 07/09/2023 Thuế Hà Nội V/v lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ
53 63648/CTHN-TTHT 30/08/2023 Thuế Hà Nội V/v xử lý hóa đơn có sai sót
54 62874/CTHN-TTHT 28/08/2023 Thuế Hà Nội V/v thuế suất thuế GTGT theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP
55 58653/CTHN-TTHT 11/08/2023 Thuế Hà Nội V/v hướng dẫn giảm thuế GTGT theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP
56 58353/CTHN-TTHT 10/08/2023 Thuế Hà Nội V/v xử lý sai sót thông tin địa chỉ người bán trên hóa đơn điện tử
57 56947/CTHN-TTHT 04/08/2023 Thuế Hà Nội V/v chính sách thuế GTGT theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP
58 56954/CTHN-TTHT 04/08/2023 Thuế Hà Nội V/v xuất hóa đơn cho hộ kinh doanh theo phương pháp khoán
59 52405/CTHN-TTHT 19/07/2023 Thuế Hà Nội V/v xử lý hóa đơn đã lập có sai sót theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP
60 52182/CTHN-TTHT 19/07/2023 Thuế Hà Nội V/v thuế suất thuế GTGT
61 51359/CTHN-TTHT 17/07/2023 Thuế Hà Nội V/v sử dụng hóa đơn điện tử trong khu chế xuất khi thanh lý tài sản
62 51358/CTHN-TTHT 17/07/2023 Thuế Hà Nội V/v thuế suất thuế GTGT
63 44/2023/NĐ-CP 30/06/2023 Chính phủ Quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội
64 37935/CTHN-TTHT 31/05/2023 Thuế Hà Nội V/v quy định về hóa đơn
65 36020/CTHN-TTHT 25/05/2023 Thuế Hà Nội V/v hướng dẫn kê khai hóa đơn thuế
66 35355/CTHN-TTHT 23/05/2023 Thuế Hà Nội V/v xuất hóa đơn GTGT
67 34134/CTHN-TTHT 18/05/2023 Thuế Hà Nội V/v xuất hóa đơn
68 32108/CTHN-TTHT 11/05/2023 Thuế Hà Nội V/v xử lý hóa đơn đã lập thiếu dòng "Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan"
69 30384/CTHN-TTHT 05/05/2023 Thuế Hà Nội V/v sử dụng bảng kê khi lập hóa đơn
70 30380/CTHN-TTHT 05/05/2023 Thuế Hà Nội V/v hóa đơn, chứng từ
71 23830/CTHN-TTHT 17/04/2023 Thuế Hà Nội V/v hướng dẫn lập hóa đơn
72 20635/CTHN-TTHT 10/04/2023 Thuế Hà Nội V/v lập hóa đơn đối với dịch vụ đấu giá
73 19294/CTHN-TTHT 06/04/2023 Thuế Hà Nội V/v thời điểm lập hóa đơn đối với hoạt động xuất khẩu
74 12768/CTHN-TTHT 20/03/2023 Thuế Hà Nội V/v quy định về hóa đơn
75 7970/CTHN-TTHT 27/02/2023 Thuế Hà Nội V/v thời điểm lập hóa đơn đối với dịch vụ ngân hàng
76 5872/CTHN-TTHT 16/02/2023 Thuế Hà Nội V/v thuế suất viết hóa đơn
77 4038/CTHN-TTHT 07/02/2023 Thuế Hà Nội V/v định dạng hóa đơn điện tử
78 3869/CTHN-TTHT 06/02/2023 Tổng cục Thuế V/v tên hàng hóa trên hóa đơn
79 3372/CTHN-TTHT 31/01/2023 Tổng cục Thuế V/v lập hóa đơn GTGT
80 63653/CTHN-TTHT 22/12/2022 Thuế Hà Nội V/v xuất hóa đơn đối với hàng cho, biếu, tặng, trả thay lương
81 62542/CTHN-TTHT 16/12/2022 Thuế Hà Nội V/v kê khai đối với hóa đơn điều chỉnh, thay thế
82 62544/CTHN-TTHT 16/12/2022 Thuế Hà Nội V/v hướng dẫn về xử lý hóa đơn
83 61434/CTHN-TTHT 12/12/2022 Thuế Hà Nội V/v Xử lý hóa đơn điện tử đã lập có sai sót
84 15461/CTTPHCM-TTHT 12/12/2022 Thuế TP HCM V/v triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền
85 4415/TCT-DNNCN 25/11/2022 Tổng cục Thuế V/v hướng dẫn thực hiện cung cấp thông tin trên Cổng dữ liệu thông tin TMĐT theo quy định tại Nghị định 91/2022/NĐ-CP
86 569/TB-TCT 22/11/2022 Tổng cục Thuế V/v Công khai thông tin của tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư số 78/2021/TT-BTC
87 54309/CTHN-TTHT 10/11/2022 Thuế Hà Nội V/v hóa đơn điện tử
88 52117/CTHN-TTHT 28/10/2022 Thuế Hà Nội V/v quy định về hóa đơn điện tử
89 49535/CTHN-TTHT 13/10/2022 Thuế Hà Nội V/v kê khai đối với hóa đơn điều chỉnh, thay thế
90 46904/CTHN-TTHT 26/09/2022 Thuế Hà Nội V/v hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh
91 46907/CTHN-TTHT 26/09/2022 Thuế Hà Nội V/v xử lý hóa đơn có sai sót
92 1510/QĐ-TCT 21/09/2022 Tổng cục Thuế Quyết định số 1510/QĐ-TCT ngày 21/9/2022 của Tổng cục Thuế về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 07/10/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành quy định về thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế
93 43412/CTHN-TTHT 05/09/2022 Thuế Hà Nội V/v sử dụng hóa đơn bán hàng
94 42535/CTHN-TTHT 29/08/2022 Thuế Hà Nội V/v kê khai đối với hóa đơn thay thế, hóa đơn điều chỉnh
95 40840/CTHN-TTHT 18/08/2022 Thuế Hà Nội V/v hướng dẫn về xử lý hóa đơn điện tử trường hợp giảm trừ giá trị quyết toán
96 40747/CTHN-TTHT 18/08/2022 Thuế Hà Nội V/v vướng mắc hóa đơn chi phí tại đơn vị
97 40744/CTHN-TTHT 18/08/2022 Thuế Hà Nội V/v xuất hóa đơn quà tặng cho khách hàng
98 39614/CTHN-TTHT 11/08/2022 Thuế Hà Nội V/v sử dụng hóa đơn điện tử trên các tuyến cao tốc
99 39619/CTHN-TTHT 11/08/2022 Thuế Hà Nội V/v quy định về hóa đơn
100 39060/CTHN-TTHT 09/08/2022 Thuế Hà Nội V/v lập hóa đơn điện tử theo NĐ 123/2020/NĐ-CP
STT: 51
Số/Ký hiệu:
67051/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
15/09/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v quy định về hóa đơn đối với sản xuất sản phẩm xuất dùng làm TSCĐ cho chi nhánh
STT: 52
Số/Ký hiệu:
64877/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
07/09/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ
STT: 53
Số/Ký hiệu:
63648/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
30/08/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v xử lý hóa đơn có sai sót
STT: 54
Số/Ký hiệu:
62874/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
28/08/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v thuế suất thuế GTGT theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP
STT: 55
Số/Ký hiệu:
58653/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
11/08/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn giảm thuế GTGT theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP
STT: 56
Số/Ký hiệu:
58353/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
10/08/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v xử lý sai sót thông tin địa chỉ người bán trên hóa đơn điện tử
STT: 57
Số/Ký hiệu:
56947/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
04/08/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v chính sách thuế GTGT theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP
STT: 58
Số/Ký hiệu:
56954/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
04/08/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v xuất hóa đơn cho hộ kinh doanh theo phương pháp khoán
STT: 59
Số/Ký hiệu:
52405/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
19/07/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v xử lý hóa đơn đã lập có sai sót theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP
STT: 60
Số/Ký hiệu:
52182/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
19/07/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v thuế suất thuế GTGT
STT: 61
Số/Ký hiệu:
51359/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
17/07/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v sử dụng hóa đơn điện tử trong khu chế xuất khi thanh lý tài sản
STT: 62
Số/Ký hiệu:
51358/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
17/07/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v thuế suất thuế GTGT
STT: 63
Số/Ký hiệu:
44/2023/NĐ-CP
Ngày ban hành:
30/06/2023
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Tên văn bản:
Quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội
STT: 64
Số/Ký hiệu:
37935/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
31/05/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v quy định về hóa đơn
STT: 65
Số/Ký hiệu:
36020/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
25/05/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn kê khai hóa đơn thuế
STT: 66
Số/Ký hiệu:
35355/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
23/05/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v xuất hóa đơn GTGT
STT: 67
Số/Ký hiệu:
34134/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
18/05/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v xuất hóa đơn
STT: 68
Số/Ký hiệu:
32108/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
11/05/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v xử lý hóa đơn đã lập thiếu dòng "Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan"
STT: 69
Số/Ký hiệu:
30384/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
05/05/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v sử dụng bảng kê khi lập hóa đơn
STT: 70
Số/Ký hiệu:
30380/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
05/05/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v hóa đơn, chứng từ
STT: 71
Số/Ký hiệu:
23830/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
17/04/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn lập hóa đơn
STT: 72
Số/Ký hiệu:
20635/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
10/04/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v lập hóa đơn đối với dịch vụ đấu giá
STT: 73
Số/Ký hiệu:
19294/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
06/04/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v thời điểm lập hóa đơn đối với hoạt động xuất khẩu
STT: 74
Số/Ký hiệu:
12768/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
20/03/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v quy định về hóa đơn
STT: 75
Số/Ký hiệu:
7970/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
27/02/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v thời điểm lập hóa đơn đối với dịch vụ ngân hàng
STT: 76
Số/Ký hiệu:
5872/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
16/02/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v thuế suất viết hóa đơn
STT: 77
Số/Ký hiệu:
4038/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
07/02/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v định dạng hóa đơn điện tử
STT: 78
Số/Ký hiệu:
3869/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
06/02/2023
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v tên hàng hóa trên hóa đơn
STT: 79
Số/Ký hiệu:
3372/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
31/01/2023
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v lập hóa đơn GTGT
STT: 80
Số/Ký hiệu:
63653/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
22/12/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v xuất hóa đơn đối với hàng cho, biếu, tặng, trả thay lương
STT: 81
Số/Ký hiệu:
62542/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
16/12/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v kê khai đối với hóa đơn điều chỉnh, thay thế
STT: 82
Số/Ký hiệu:
62544/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
16/12/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn về xử lý hóa đơn
STT: 83
Số/Ký hiệu:
61434/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
12/12/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v Xử lý hóa đơn điện tử đã lập có sai sót
STT: 84
Số/Ký hiệu:
15461/CTTPHCM-TTHT
Ngày ban hành:
12/12/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế TP HCM
Tên văn bản:
V/v triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền
STT: 85
Số/Ký hiệu:
4415/TCT-DNNCN
Ngày ban hành:
25/11/2022
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn thực hiện cung cấp thông tin trên Cổng dữ liệu thông tin TMĐT theo quy định tại Nghị định 91/2022/NĐ-CP
STT: 86
Số/Ký hiệu:
569/TB-TCT
Ngày ban hành:
22/11/2022
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Công khai thông tin của tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư số 78/2021/TT-BTC
STT: 87
Số/Ký hiệu:
54309/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
10/11/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v hóa đơn điện tử
STT: 88
Số/Ký hiệu:
52117/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
28/10/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v quy định về hóa đơn điện tử
STT: 89
Số/Ký hiệu:
49535/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
13/10/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v kê khai đối với hóa đơn điều chỉnh, thay thế
STT: 90
Số/Ký hiệu:
46904/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
26/09/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh
STT: 91
Số/Ký hiệu:
46907/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
26/09/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v xử lý hóa đơn có sai sót
STT: 92
Số/Ký hiệu:
1510/QĐ-TCT
Ngày ban hành:
21/09/2022
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Quyết định số 1510/QĐ-TCT ngày 21/9/2022 của Tổng cục Thuế về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 07/10/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành quy định về thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế
STT: 93
Số/Ký hiệu:
43412/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
05/09/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v sử dụng hóa đơn bán hàng
STT: 94
Số/Ký hiệu:
42535/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
29/08/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v kê khai đối với hóa đơn thay thế, hóa đơn điều chỉnh
STT: 95
Số/Ký hiệu:
40840/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
18/08/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn về xử lý hóa đơn điện tử trường hợp giảm trừ giá trị quyết toán
STT: 96
Số/Ký hiệu:
40747/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
18/08/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v vướng mắc hóa đơn chi phí tại đơn vị
STT: 97
Số/Ký hiệu:
40744/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
18/08/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v xuất hóa đơn quà tặng cho khách hàng
STT: 98
Số/Ký hiệu:
39614/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
11/08/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v sử dụng hóa đơn điện tử trên các tuyến cao tốc
STT: 99
Số/Ký hiệu:
39619/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
11/08/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v quy định về hóa đơn
STT: 100
Số/Ký hiệu:
39060/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
09/08/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v lập hóa đơn điện tử theo NĐ 123/2020/NĐ-CP