DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP QUY
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tên văn bản
351 81596/CT-TTHT 29/10/2019 Tổng cục Thuế V/v xử lý hóa đơn đã lập, đã kê khai
352 12221/CT-TTHT 25/10/2019 Tổng cục Thuế V/v Hóa đơn điện tử
353 4178/TCT-CS 15/10/2019 Tổng cục Thuế V/v một số nội dung của thông tư 68/2019/TT-BTC về Hóa đơn điện tử
354 4065/TCT-CS 08/10/2019 Tổng cục Thuế V/v Hóa đơn
355 4080/TCT-CS 08/10/2019 Tổng cục Thuế V/v Hóa đơn
356 3962/TCT-CS 01/10/2019 Tổng cục Thuế V/v Hóa đơn điện tử
357 68/2019/TT-BTC 30/09/2019 Tổng cục Thuế Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP
358 640/CT-CNTT 06/05/2019 Tổng cục Thuế V/v Đánh giá phối hợp triển khai và giải pháp giám sát về HĐĐT không có mã xác thực CQT với nhà VAN
359 119/2018/NĐ-CP 12/09/2018 Chính phủ Nghị định quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
360 2870/TCT-DNL 24/07/2018 Tổng cục Thuế V/v: Cấp Hóa đơn bán lẻ
361 1058/TCT-CS 29/03/2018 Tổng cục Thuế V/v xử lý hóa đơn hết giá trị sử dụng
362 2141/QĐ-TCT 12/12/2017 Tổng cục Thuế Quy trình áp dụng quản lý rủi ro trong công tác phân tích thông tin đánh giá người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro trong việc tạo, in, phát hành và sử dụng hóa đơn
363 1773/TCT-DNL 04/05/2017 Tổng cục Thuế V/v hóa đơn điện tử thanh toán bồi thường bảo hiểm
364 37/2017/TT-BTC 27/04/2017 Bộ Tài chính V/v sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính.
365 819/TCT-DNL 13/03/2017 Tổng cục Thuế V/v hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử
366 820/TCT-DNL 13/03/2017 Tổng cục Thuế V/v hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử
367 20/2017/NĐ-CP 24/02/2017 Chính phủ V/v quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
368 473/TCT-CS 15/02/2017 Tổng cục Thuế V/v xử phạt VPHC về hóa đơn, về thủ tục thuế
369 228/TCT-CS 18/01/2017 Tổng cục Thuế V/v xuất hóa đơn
370 166/2016/NĐ-CP 24/12/2016 Chính phủ V/v quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp
371 2660/QĐ-BTC 14/12/2016 Bộ Tài chính V/v gia hạn thời gian thực hiện Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tàì chính v/v thí điểm sử dụng hoá đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế
372 153/2016/NĐ-CP 14/11/2016 Chính phủ V/v quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
373 176/2016/TT-BTC 31/10/2016 Bộ Tài chính V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 1 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
374 2632/TCT-DNL 15/06/2016 Tổng cục Thuế V/v thực hiện hóa đơn điện tử
375 2402/BTC-TCT 23/02/2016 Bộ Tài chính V/v hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử
376 58333/QĐ-CT 11/09/2015 Tổng cục Thuế V/v triển khai thí điểm hóa đơn điện tử có xác thực của cơ quan thuế
377 1209/QĐ-BTC 23/06/2015 Bộ Tài chính V/v thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế
378 26/2015/TT-BTC 27/02/2015 Bộ Tài chính V/v bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
379 39/2014/TT-BTC 31/03/2014 Bộ Tài chính V/v hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 1 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
380 04/2014/NĐ-CP 17/01/2014 Chính phủ V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
381 64/2013/TT-BTC 15/05/2013 Bộ Tài chính V/v hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
382 32/2011/TT-BTC 14/03/2011 Bộ Tài chính V/v hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
383 2905/QĐ-BTC 09/11/2010 Bộ Tài chính V/v đính chính Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ
384 153/2010/TT-BTC 28/09/2010 Bộ Tài chính V/v hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
385 51/2010/NĐ-CP 14/05/2010 Chính phủ V/v quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
STT: 351
Số/Ký hiệu:
81596/CT-TTHT
Ngày ban hành:
29/10/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v xử lý hóa đơn đã lập, đã kê khai
STT: 352
Số/Ký hiệu:
12221/CT-TTHT
Ngày ban hành:
25/10/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Hóa đơn điện tử
STT: 353
Số/Ký hiệu:
4178/TCT-CS
Ngày ban hành:
15/10/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v một số nội dung của thông tư 68/2019/TT-BTC về Hóa đơn điện tử
STT: 354
Số/Ký hiệu:
4065/TCT-CS
Ngày ban hành:
08/10/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Hóa đơn
STT: 355
Số/Ký hiệu:
4080/TCT-CS
Ngày ban hành:
08/10/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Hóa đơn
STT: 356
Số/Ký hiệu:
3962/TCT-CS
Ngày ban hành:
01/10/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Hóa đơn điện tử
STT: 357
Số/Ký hiệu:
68/2019/TT-BTC
Ngày ban hành:
30/09/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP
STT: 358
Số/Ký hiệu:
640/CT-CNTT
Ngày ban hành:
06/05/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Đánh giá phối hợp triển khai và giải pháp giám sát về HĐĐT không có mã xác thực CQT với nhà VAN
STT: 359
Số/Ký hiệu:
119/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành:
12/09/2018
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Tên văn bản:
Nghị định quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
STT: 360
Số/Ký hiệu:
2870/TCT-DNL
Ngày ban hành:
24/07/2018
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v: Cấp Hóa đơn bán lẻ
STT: 361
Số/Ký hiệu:
1058/TCT-CS
Ngày ban hành:
29/03/2018
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v xử lý hóa đơn hết giá trị sử dụng
STT: 362
Số/Ký hiệu:
2141/QĐ-TCT
Ngày ban hành:
12/12/2017
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Quy trình áp dụng quản lý rủi ro trong công tác phân tích thông tin đánh giá người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro trong việc tạo, in, phát hành và sử dụng hóa đơn
STT: 363
Số/Ký hiệu:
1773/TCT-DNL
Ngày ban hành:
04/05/2017
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hóa đơn điện tử thanh toán bồi thường bảo hiểm
STT: 364
Số/Ký hiệu:
37/2017/TT-BTC
Ngày ban hành:
27/04/2017
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Tên văn bản:
V/v sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính.
STT: 365
Số/Ký hiệu:
819/TCT-DNL
Ngày ban hành:
13/03/2017
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử
STT: 366
Số/Ký hiệu:
820/TCT-DNL
Ngày ban hành:
13/03/2017
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử
STT: 367
Số/Ký hiệu:
20/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành:
24/02/2017
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Tên văn bản:
V/v quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
STT: 368
Số/Ký hiệu:
473/TCT-CS
Ngày ban hành:
15/02/2017
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v xử phạt VPHC về hóa đơn, về thủ tục thuế
STT: 369
Số/Ký hiệu:
228/TCT-CS
Ngày ban hành:
18/01/2017
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v xuất hóa đơn
STT: 370
Số/Ký hiệu:
166/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành:
24/12/2016
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Tên văn bản:
V/v quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp
STT: 371
Số/Ký hiệu:
2660/QĐ-BTC
Ngày ban hành:
14/12/2016
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Tên văn bản:
V/v gia hạn thời gian thực hiện Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tàì chính v/v thí điểm sử dụng hoá đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế
STT: 372
Số/Ký hiệu:
153/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành:
14/11/2016
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Tên văn bản:
V/v quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
STT: 373
Số/Ký hiệu:
176/2016/TT-BTC
Ngày ban hành:
31/10/2016
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Tên văn bản:
V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 1 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
STT: 374
Số/Ký hiệu:
2632/TCT-DNL
Ngày ban hành:
15/06/2016
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v thực hiện hóa đơn điện tử
STT: 375
Số/Ký hiệu:
2402/BTC-TCT
Ngày ban hành:
23/02/2016
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử
STT: 376
Số/Ký hiệu:
58333/QĐ-CT
Ngày ban hành:
11/09/2015
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v triển khai thí điểm hóa đơn điện tử có xác thực của cơ quan thuế
STT: 377
Số/Ký hiệu:
1209/QĐ-BTC
Ngày ban hành:
23/06/2015
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Tên văn bản:
V/v thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế
STT: 378
Số/Ký hiệu:
26/2015/TT-BTC
Ngày ban hành:
27/02/2015
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Tên văn bản:
V/v bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
STT: 379
Số/Ký hiệu:
39/2014/TT-BTC
Ngày ban hành:
31/03/2014
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 1 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
STT: 380
Số/Ký hiệu:
04/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành:
17/01/2014
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Tên văn bản:
V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
STT: 381
Số/Ký hiệu:
64/2013/TT-BTC
Ngày ban hành:
15/05/2013
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
STT: 382
Số/Ký hiệu:
32/2011/TT-BTC
Ngày ban hành:
14/03/2011
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
STT: 383
Số/Ký hiệu:
2905/QĐ-BTC
Ngày ban hành:
09/11/2010
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Tên văn bản:
V/v đính chính Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ
STT: 384
Số/Ký hiệu:
153/2010/TT-BTC
Ngày ban hành:
28/09/2010
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
STT: 385
Số/Ký hiệu:
51/2010/NĐ-CP
Ngày ban hành:
14/05/2010
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Tên văn bản:
V/v quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ