DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP QUY
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tên văn bản
251 74440/CT-TTHT 11/08/2020 Tổng cục Thuế Về việc dấu người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi
252 73246/CT-TTHT 07/08/2020 Tổng cục Thuế Về việc bổ sung tiêu thức ngày ký trên hóa đơn điện tử
253 73282/CT-TTHT 07/08/2020 Tổng cục Thuế Về việc sử dung hóa đơn điện tử
254 73387/CT-TTHT 07/08/2020 Tổng cục Thuế Về việc sử dung hóa đơn điện tử
255 73390/CT-TTHT 07/08/2020 Tổng cục Thuế Về việc xử lý hóa đơn đối với hang hóa nhập khẩu bị trả lại
256 72822/CT-TTHT 06/08/2020 Tổng cục Thuế Về việc sử dụng chữ viết không dấu trên hóa đơn
257 72823/CT-TTHT 06/08/2020 Tổng cục Thuế Về việc sử dụng HĐĐT
258 72824/CT-TTHT 06/08/2020 Tổng cục Thuế Về việc sử dụng HĐĐT
259 71766/CT-TTHT 03/08/2020 Tổng cục Thuế Về việc sử dụng hóa đơn điện tử
260 70282/CT-TTHT 29/07/2020 Tổng cục Thuế v/v thời điểm lập hóa đơn
261 70281/CT-TTHT 29/07/2020 Tổng cục Thuế v/v sử dụng hóa đơn điện tử
262 69573/CT-TTHT 27/07/2020 Tổng cục Thuế v/v sử dụng hóa đơn điện tử
263 69562/CT-TTHT 27/07/2020 Tổng cục Thuế v/v sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang
264 69568/CT-TTHT 27/07/2020 Tổng cục Thuế v/v sử dụng hóa đơn điện tử
265 69574/CT-TTHT 27/07/2020 Tổng cục Thuế v/v sử dụng hóa đơn điện tử
266 69572/CT-TTHT 27/07/2020 Tổng cục Thuế v/v sử dụng hóa đơn điện tử
267 69571/CT-TTHT 27/07/2020 Tổng cục Thuế v/v sử dụng hóa đơn điện tử
268 68697/CT-TTHT 23/07/2020 Tổng cục Thuế Về việc sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang
269 68693/CT-TTHT 23/07/2020 Tổng cục Thuế Về việc sử dụng hóa đơn điện tử
270 68698/CT-TTHT 23/07/2020 Tổng cục Thuế Về việc dấu người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi
271 62435/CT-TTHT 07/07/2020 Tổng cục Thuế V/v dấu người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi
272 61915/CT-TTHT 06/07/2020 Tổng cục Thuế V/v sử dụng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy
273 61916/CT-TTHT 06/07/2020 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hóa đơn điện tử
274 61465/CT-TTHT 03/07/2020 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hóa đơn điện tử
275 60771/CT-TTHT 02/07/2020 Tổng cục Thuế V/v xử lý đối với hóa đơn đã lập có sai sót
276 56267/CT-TTHT 23/06/2020 Tổng cục Thuế Công văn số 56267/CT-TTHT v/v sử dụng hóa đơn điện tử
277 55457/CT-TTHT 22/06/2020 Tổng cục Thuế Công văn số 55457/CT-TTHT v/v sử dụng hóa đơn điện tử
278 51233/CT-TTHT 12/06/2020 Tổng cục Thuế Công văn số 51233/CT-TTHT v/v sử dụng hóa đơn điện tử
279 50613/CT-TTHT 11/06/2020 Tổng cục Thuế Công văn số 50613/CT-TTHT v/v sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang
280 49815/CT-TTHT 10/06/2020 Tổng cục Thuế Công văn số 49815/CT-TTHT v/v tiêu thức ngày ký trên hóa đơn điện tử
281 45505/CT-TTHT 03/06/2020 Tổng cục Thuế Công văn số 45505/CT-TTHT v/v sử dụng hóa đơn điện tử
282 40844/CT-TTHT 25/05/2020 Tổng cục Thuế Công văn số 40844/CT-TTHT v/v xử lý hóa đơn đã kê khai thuế GTGT
283 39569/CT-TTHT 22/05/2020 Tổng cục Thuế Công văn số 39569/CT-TTHT v/v sử dụng hóa đơn điện tử
284 36240/CT-TTHT 15/05/2020 Tổng cục Thuế V/v Xuất Hóa đơn điện tử kèm bảng kê
285 635/QĐ-TCT 11/05/2020 Tổng cục Thuế Quyết định số 635/QĐ-TCT ngày 11/5/2020 của Tổng cục Thuế ban hành quy định về thành phần chứa dữ liệu hoá đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế
286 33312/CT-TTHT 11/05/2020 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hóa đơn điện tử
287 27684/CT-TTHT 27/04/2020 Tổng cục Thuế V/v Kê khai hóa đơn bỏ sót
288 12201/CT-TTHT 18/03/2020 Tổng cục Thuế V/v hướng dẫn về Hóa đơn
289 12412/CT-TTHT 18/03/2020 Tổng cục Thuế V/v Hóa đơn trả lại hàng hóa
290 12046/CT-TTHT 17/03/2020 Tổng cục Thuế V/v Miễn tiêu thức trên Hóa đơn Điện tử
291 11687/CT-TTHT 16/03/2020 Tổng cục Thuế V/v Thông tin trên Hóa đơn
292 10222/CT-TTHT 09/03/2020 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hóa đơn điện tử
293 9419/CT-TTHT 04/03/2020 Tổng cục Thuế V/v Lập hóa đơn GTGT
294 868/TCT-CS 02/03/2020 Tổng cục Thuế V/v Hóa đơn
295 8990/CT-TTHT 02/03/2020 Tổng cục Thuế V/v Vướng mắc về xử phạt hóa đơn
296 9076/CT-TTHT 02/03/2020 Tổng cục Thuế V/v Sử dụng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy
297 7638/CT-TTHT 24/02/2020 Tổng cục Thuế V/v Hóa đơn Điện tử
298 5812/CT-TTHT 17/02/2020 Tổng cục Thuế V/v Chính sách Thuế GTGT và lập hóa đơn đối với hợp đồng nghiên cứu khoa học
299 14/VBHN-BTC 11/02/2020 Tổng cục Thuế V/v Thông tư Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về Hóa đơn
300 4848/CT-TTHT 10/02/2020 Tổng cục Thuế V/v Hóa đơn đối với hàng bán bị trả lại trong khu vực phi thuế quan
STT: 251
Số/Ký hiệu:
74440/CT-TTHT
Ngày ban hành:
11/08/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Về việc dấu người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi
STT: 252
Số/Ký hiệu:
73246/CT-TTHT
Ngày ban hành:
07/08/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Về việc bổ sung tiêu thức ngày ký trên hóa đơn điện tử
STT: 253
Số/Ký hiệu:
73282/CT-TTHT
Ngày ban hành:
07/08/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Về việc sử dung hóa đơn điện tử
STT: 254
Số/Ký hiệu:
73387/CT-TTHT
Ngày ban hành:
07/08/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Về việc sử dung hóa đơn điện tử
STT: 255
Số/Ký hiệu:
73390/CT-TTHT
Ngày ban hành:
07/08/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Về việc xử lý hóa đơn đối với hang hóa nhập khẩu bị trả lại
STT: 256
Số/Ký hiệu:
72822/CT-TTHT
Ngày ban hành:
06/08/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Về việc sử dụng chữ viết không dấu trên hóa đơn
STT: 257
Số/Ký hiệu:
72823/CT-TTHT
Ngày ban hành:
06/08/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Về việc sử dụng HĐĐT
STT: 258
Số/Ký hiệu:
72824/CT-TTHT
Ngày ban hành:
06/08/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Về việc sử dụng HĐĐT
STT: 259
Số/Ký hiệu:
71766/CT-TTHT
Ngày ban hành:
03/08/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Về việc sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 260
Số/Ký hiệu:
70282/CT-TTHT
Ngày ban hành:
29/07/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
v/v thời điểm lập hóa đơn
STT: 261
Số/Ký hiệu:
70281/CT-TTHT
Ngày ban hành:
29/07/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
v/v sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 262
Số/Ký hiệu:
69573/CT-TTHT
Ngày ban hành:
27/07/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
v/v sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 263
Số/Ký hiệu:
69562/CT-TTHT
Ngày ban hành:
27/07/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
v/v sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang
STT: 264
Số/Ký hiệu:
69568/CT-TTHT
Ngày ban hành:
27/07/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
v/v sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 265
Số/Ký hiệu:
69574/CT-TTHT
Ngày ban hành:
27/07/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
v/v sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 266
Số/Ký hiệu:
69572/CT-TTHT
Ngày ban hành:
27/07/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
v/v sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 267
Số/Ký hiệu:
69571/CT-TTHT
Ngày ban hành:
27/07/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
v/v sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 268
Số/Ký hiệu:
68697/CT-TTHT
Ngày ban hành:
23/07/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Về việc sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang
STT: 269
Số/Ký hiệu:
68693/CT-TTHT
Ngày ban hành:
23/07/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Về việc sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 270
Số/Ký hiệu:
68698/CT-TTHT
Ngày ban hành:
23/07/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Về việc dấu người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi
STT: 271
Số/Ký hiệu:
62435/CT-TTHT
Ngày ban hành:
07/07/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v dấu người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi
STT: 272
Số/Ký hiệu:
61915/CT-TTHT
Ngày ban hành:
06/07/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v sử dụng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy
STT: 273
Số/Ký hiệu:
61916/CT-TTHT
Ngày ban hành:
06/07/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 274
Số/Ký hiệu:
61465/CT-TTHT
Ngày ban hành:
03/07/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 275
Số/Ký hiệu:
60771/CT-TTHT
Ngày ban hành:
02/07/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v xử lý đối với hóa đơn đã lập có sai sót
STT: 276
Số/Ký hiệu:
56267/CT-TTHT
Ngày ban hành:
23/06/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Công văn số 56267/CT-TTHT v/v sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 277
Số/Ký hiệu:
55457/CT-TTHT
Ngày ban hành:
22/06/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Công văn số 55457/CT-TTHT v/v sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 278
Số/Ký hiệu:
51233/CT-TTHT
Ngày ban hành:
12/06/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Công văn số 51233/CT-TTHT v/v sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 279
Số/Ký hiệu:
50613/CT-TTHT
Ngày ban hành:
11/06/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Công văn số 50613/CT-TTHT v/v sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang
STT: 280
Số/Ký hiệu:
49815/CT-TTHT
Ngày ban hành:
10/06/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Công văn số 49815/CT-TTHT v/v tiêu thức ngày ký trên hóa đơn điện tử
STT: 281
Số/Ký hiệu:
45505/CT-TTHT
Ngày ban hành:
03/06/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Công văn số 45505/CT-TTHT v/v sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 282
Số/Ký hiệu:
40844/CT-TTHT
Ngày ban hành:
25/05/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Công văn số 40844/CT-TTHT v/v xử lý hóa đơn đã kê khai thuế GTGT
STT: 283
Số/Ký hiệu:
39569/CT-TTHT
Ngày ban hành:
22/05/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Công văn số 39569/CT-TTHT v/v sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 284
Số/Ký hiệu:
36240/CT-TTHT
Ngày ban hành:
15/05/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Xuất Hóa đơn điện tử kèm bảng kê
STT: 285
Số/Ký hiệu:
635/QĐ-TCT
Ngày ban hành:
11/05/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Quyết định số 635/QĐ-TCT ngày 11/5/2020 của Tổng cục Thuế ban hành quy định về thành phần chứa dữ liệu hoá đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế
STT: 286
Số/Ký hiệu:
33312/CT-TTHT
Ngày ban hành:
11/05/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 287
Số/Ký hiệu:
27684/CT-TTHT
Ngày ban hành:
27/04/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Kê khai hóa đơn bỏ sót
STT: 288
Số/Ký hiệu:
12201/CT-TTHT
Ngày ban hành:
18/03/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn về Hóa đơn
STT: 289
Số/Ký hiệu:
12412/CT-TTHT
Ngày ban hành:
18/03/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Hóa đơn trả lại hàng hóa
STT: 290
Số/Ký hiệu:
12046/CT-TTHT
Ngày ban hành:
17/03/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Miễn tiêu thức trên Hóa đơn Điện tử
STT: 291
Số/Ký hiệu:
11687/CT-TTHT
Ngày ban hành:
16/03/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Thông tin trên Hóa đơn
STT: 292
Số/Ký hiệu:
10222/CT-TTHT
Ngày ban hành:
09/03/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 293
Số/Ký hiệu:
9419/CT-TTHT
Ngày ban hành:
04/03/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Lập hóa đơn GTGT
STT: 294
Số/Ký hiệu:
868/TCT-CS
Ngày ban hành:
02/03/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Hóa đơn
STT: 295
Số/Ký hiệu:
8990/CT-TTHT
Ngày ban hành:
02/03/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Vướng mắc về xử phạt hóa đơn
STT: 296
Số/Ký hiệu:
9076/CT-TTHT
Ngày ban hành:
02/03/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Sử dụng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy
STT: 297
Số/Ký hiệu:
7638/CT-TTHT
Ngày ban hành:
24/02/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Hóa đơn Điện tử
STT: 298
Số/Ký hiệu:
5812/CT-TTHT
Ngày ban hành:
17/02/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Chính sách Thuế GTGT và lập hóa đơn đối với hợp đồng nghiên cứu khoa học
STT: 299
Số/Ký hiệu:
14/VBHN-BTC
Ngày ban hành:
11/02/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Thông tư Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về Hóa đơn
STT: 300
Số/Ký hiệu:
4848/CT-TTHT
Ngày ban hành:
10/02/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Hóa đơn đối với hàng bán bị trả lại trong khu vực phi thuế quan