DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP QUY
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tên văn bản
301 1957/CT-TTHT 15/01/2020 Tổng cục Thuế V/v chữ ký người mua trên Hóa đơn Điện tử
302 1394/CT-TTHT 13/01/2020 Tổng cục Thuế V/v lập hóa đơn hàng hóa vay mượn
303 998/CT-TTHT 09/01/2020 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hóa đơn lẻ
304 76/TCT-KK 07/01/2020 Tổng cục Thuế V/v Hóa đơn Doanh nghiệp giải thể
305 425/CT-TTHT 06/01/2020 Tổng cục Thuế V/v Ngày lập và ngày ký Hóa đơn Điện tử
306 1397/CT-TTHT 03/01/2020 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hóa đơn điện tử
307 5611/TCT-CS 31/12/2019 Tổng cục Thuế V/v Hóa đơn Điện tử đối với hệ thống thu phí tự động một dừng
308 97494/CT-TTHT 30/12/2019 Tổng cục Thuế V/v hoá đơn điện tử
309 97628/CT-TTHT 30/12/2019 Tổng cục Thuế V/v hóa đơn GTGT cho hàng khuyến mại
310 97639/CT-TTHT 30/12/2019 Tổng cục Thuế V/v xử lý hoá đơn viết sai địa chỉ
311 96741/CT-TTHT 27/12/2019 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hoá đơn điện tử
312 96977/CT-TTHT 27/12/2019 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hoá đơn tự in
313 97175/CT-TTHT 27/12/2019 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hoá đơn điện tử
314 15630/CT-TTHT 27/12/2019 Tổng cục Thuế V/v Hóa đơn Điện tử
315 95920/CT-TTHT 24/12/2019 Tổng cục Thuế V/v hóa đơn GTGT
316 95628/CT-TTHT 23/12/2019 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hoá đơn điện tử
317 95770/CT-TTHT 23/12/2019 Tổng cục Thuế V/v hướng dẫn về hóa đơn đối với phiếu quà tặng
318 95771/CT-TTHT 23/12/2019 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hoá đơn nhiều hơn 1 trang
319 5405/TCT-CS 20/12/2019 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hóa đơn điện tử
320 94734/CT-TTHT 19/12/2019 Tổng cục Thuế V/v xuất hóa đơn kèm bảng kê
321 94413/CT-TTHT 18/12/2019 Tổng cục Thuế V/v hướng dẫn về hoá đơn điện tử
322 94416/CT-TTHT 18/12/2019 Tổng cục Thuế V/v hoá đơn điện tử
323 94221/CT-TTHT 17/12/2019 Tổng cục Thuế V/v tiêu thức ngày, giờ ký trên hóa đơn
324 5253/TCT-CS 16/12/2019 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hóa đơn điện tử
325 5252/TCT-CS 16/12/2019 Tổng cục Thuế V/v hoá đơn điện tử
326 5202/TCT-CS 12/12/2019 Tổng cục Thuế V/v hoá đơn
327 92944/CT-TTHT 12/12/2019 Tổng cục Thuế V/v xuất hóa đơn kèm bảng kê
328 92137/CT-TTHT 10/12/2019 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hóa đơn tự in
329 5160/TCT-DNL 10/12/2019 Tổng cục Thuế V/v thực hiện thí điểm hoá đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế
330 4642-TCT 10/12/2019 Tổng cục Thuế V/v Hóa đơn điện tử
331 4707-TCT 10/12/2019 Tổng cục Thuế V/v Hóa đơn điện tử
332 4742-TCT 10/12/2019 Tổng cục Thuế V/v Xử lý vi phạm chậm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của cá nhân kinh doanh
333 39242-CCTCG 10/12/2019 Tổng cục Thuế V/v Lập Hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ vào khu phí thuế quan
334 90158-HAN 10/12/2019 Tổng cục Thuế V/v Sử dụng Hóa đơn điện tử
335 90282-HAN 10/12/2019 Tổng cục Thuế V/v Sử dụng song song Hóa đơn điện tử và Hóa đơn đặt in
336 90806-HAN 10/12/2019 Tổng cục Thuế V/v Nội dung trên Hóa đơn điện tử
337 90807-HAN 10/12/2019 Tổng cục Thuế V/v Xử lý Hóa đơn điện tử có sai sót
338 91456/CT-TTHT 06/12/2019 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hóa đơn điện tử
339 91454/CT-TTHT 06/12/2019 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hóa đơn điện tử
340 91455/CT-TTHT 06/12/2019 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hóa đơn điện tử
341 91457/CT-TTHT 06/12/2019 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hóa đơn điện tử
342 91453/CT-TTHT 06/12/2019 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hóa đơn điện tử
343 5072/TCT-CS 06/12/2019 Tổng cục Thuế V/v hoá đơn, thuế GTGT, thuế TNDN
344 84137/CT-TTHT 07/11/2019 Tổng cục Thuế V/v đồng tiền trên Hóa đơn
345 84138/CT-TTHT 07/11/2019 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hóa đơn điện tử
346 84139/CT-TTHT 07/11/2019 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hóa đơn điện tử
347 83616/CT-TTHT 06/11/2019 Tổng cục Thuế Về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử
348 83764/CT-TTHT 06/11/2019 Tổng cục Thuế V/v hóa đơn chứng từ
349 83524/CT-TTHT 05/11/2019 Tổng cục Thuế V/v đồng tiền trên Hóa đơn
350 4500/TCT-CS 04/11/2019 Tổng cục Thuế V/v Hóa đơn
STT: 301
Số/Ký hiệu:
1957/CT-TTHT
Ngày ban hành:
15/01/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v chữ ký người mua trên Hóa đơn Điện tử
STT: 302
Số/Ký hiệu:
1394/CT-TTHT
Ngày ban hành:
13/01/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v lập hóa đơn hàng hóa vay mượn
STT: 303
Số/Ký hiệu:
998/CT-TTHT
Ngày ban hành:
09/01/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v sử dụng hóa đơn lẻ
STT: 304
Số/Ký hiệu:
76/TCT-KK
Ngày ban hành:
07/01/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Hóa đơn Doanh nghiệp giải thể
STT: 305
Số/Ký hiệu:
425/CT-TTHT
Ngày ban hành:
06/01/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Ngày lập và ngày ký Hóa đơn Điện tử
STT: 306
Số/Ký hiệu:
1397/CT-TTHT
Ngày ban hành:
03/01/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 307
Số/Ký hiệu:
5611/TCT-CS
Ngày ban hành:
31/12/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Hóa đơn Điện tử đối với hệ thống thu phí tự động một dừng
STT: 308
Số/Ký hiệu:
97494/CT-TTHT
Ngày ban hành:
30/12/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hoá đơn điện tử
STT: 309
Số/Ký hiệu:
97628/CT-TTHT
Ngày ban hành:
30/12/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hóa đơn GTGT cho hàng khuyến mại
STT: 310
Số/Ký hiệu:
97639/CT-TTHT
Ngày ban hành:
30/12/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v xử lý hoá đơn viết sai địa chỉ
STT: 311
Số/Ký hiệu:
96741/CT-TTHT
Ngày ban hành:
27/12/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v sử dụng hoá đơn điện tử
STT: 312
Số/Ký hiệu:
96977/CT-TTHT
Ngày ban hành:
27/12/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v sử dụng hoá đơn tự in
STT: 313
Số/Ký hiệu:
97175/CT-TTHT
Ngày ban hành:
27/12/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v sử dụng hoá đơn điện tử
STT: 314
Số/Ký hiệu:
15630/CT-TTHT
Ngày ban hành:
27/12/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Hóa đơn Điện tử
STT: 315
Số/Ký hiệu:
95920/CT-TTHT
Ngày ban hành:
24/12/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hóa đơn GTGT
STT: 316
Số/Ký hiệu:
95628/CT-TTHT
Ngày ban hành:
23/12/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v sử dụng hoá đơn điện tử
STT: 317
Số/Ký hiệu:
95770/CT-TTHT
Ngày ban hành:
23/12/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn về hóa đơn đối với phiếu quà tặng
STT: 318
Số/Ký hiệu:
95771/CT-TTHT
Ngày ban hành:
23/12/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v sử dụng hoá đơn nhiều hơn 1 trang
STT: 319
Số/Ký hiệu:
5405/TCT-CS
Ngày ban hành:
20/12/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 320
Số/Ký hiệu:
94734/CT-TTHT
Ngày ban hành:
19/12/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v xuất hóa đơn kèm bảng kê
STT: 321
Số/Ký hiệu:
94413/CT-TTHT
Ngày ban hành:
18/12/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn về hoá đơn điện tử
STT: 322
Số/Ký hiệu:
94416/CT-TTHT
Ngày ban hành:
18/12/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hoá đơn điện tử
STT: 323
Số/Ký hiệu:
94221/CT-TTHT
Ngày ban hành:
17/12/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v tiêu thức ngày, giờ ký trên hóa đơn
STT: 324
Số/Ký hiệu:
5253/TCT-CS
Ngày ban hành:
16/12/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 325
Số/Ký hiệu:
5252/TCT-CS
Ngày ban hành:
16/12/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hoá đơn điện tử
STT: 326
Số/Ký hiệu:
5202/TCT-CS
Ngày ban hành:
12/12/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hoá đơn
STT: 327
Số/Ký hiệu:
92944/CT-TTHT
Ngày ban hành:
12/12/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v xuất hóa đơn kèm bảng kê
STT: 328
Số/Ký hiệu:
92137/CT-TTHT
Ngày ban hành:
10/12/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v sử dụng hóa đơn tự in
STT: 329
Số/Ký hiệu:
5160/TCT-DNL
Ngày ban hành:
10/12/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v thực hiện thí điểm hoá đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế
STT: 330
Số/Ký hiệu:
4642-TCT
Ngày ban hành:
10/12/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Hóa đơn điện tử
STT: 331
Số/Ký hiệu:
4707-TCT
Ngày ban hành:
10/12/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Hóa đơn điện tử
STT: 332
Số/Ký hiệu:
4742-TCT
Ngày ban hành:
10/12/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Xử lý vi phạm chậm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của cá nhân kinh doanh
STT: 333
Số/Ký hiệu:
39242-CCTCG
Ngày ban hành:
10/12/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Lập Hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ vào khu phí thuế quan
STT: 334
Số/Ký hiệu:
90158-HAN
Ngày ban hành:
10/12/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Sử dụng Hóa đơn điện tử
STT: 335
Số/Ký hiệu:
90282-HAN
Ngày ban hành:
10/12/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Sử dụng song song Hóa đơn điện tử và Hóa đơn đặt in
STT: 336
Số/Ký hiệu:
90806-HAN
Ngày ban hành:
10/12/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Nội dung trên Hóa đơn điện tử
STT: 337
Số/Ký hiệu:
90807-HAN
Ngày ban hành:
10/12/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Xử lý Hóa đơn điện tử có sai sót
STT: 338
Số/Ký hiệu:
91456/CT-TTHT
Ngày ban hành:
06/12/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 339
Số/Ký hiệu:
91454/CT-TTHT
Ngày ban hành:
06/12/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 340
Số/Ký hiệu:
91455/CT-TTHT
Ngày ban hành:
06/12/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 341
Số/Ký hiệu:
91457/CT-TTHT
Ngày ban hành:
06/12/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 342
Số/Ký hiệu:
91453/CT-TTHT
Ngày ban hành:
06/12/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 343
Số/Ký hiệu:
5072/TCT-CS
Ngày ban hành:
06/12/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hoá đơn, thuế GTGT, thuế TNDN
STT: 344
Số/Ký hiệu:
84137/CT-TTHT
Ngày ban hành:
07/11/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v đồng tiền trên Hóa đơn
STT: 345
Số/Ký hiệu:
84138/CT-TTHT
Ngày ban hành:
07/11/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 346
Số/Ký hiệu:
84139/CT-TTHT
Ngày ban hành:
07/11/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 347
Số/Ký hiệu:
83616/CT-TTHT
Ngày ban hành:
06/11/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử
STT: 348
Số/Ký hiệu:
83764/CT-TTHT
Ngày ban hành:
06/11/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hóa đơn chứng từ
STT: 349
Số/Ký hiệu:
83524/CT-TTHT
Ngày ban hành:
05/11/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v đồng tiền trên Hóa đơn
STT: 350
Số/Ký hiệu:
4500/TCT-CS
Ngày ban hành:
04/11/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Hóa đơn