DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP QUY
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tên văn bản
201 3935/CTHN-TTHT 29/01/2021 Tổng cục Thuế V/v Xuất Hóa đơn đối với phân chia lợi nhuận hợp đồng hợp tác kinh doanh
202 3451/CTHN-TTHT 27/01/2021 Tổng cục Thuế V/v Sử dụng Hóa đơn điện tử
203 1983/CTHN-TTHT 15/01/2021 Tổng cục Thuế V/v Hướng dẫn về Hóa đơn
204 110285/CTHN-TTHT 28/12/2020 Tổng cục Thuế V/v Chuyển đổi Hóa đơn Điện tử sang Hóa đơn giấy
205 105936/CTHN-TTHT 10/12/2020 Tổng cục Thuế v/v chữ viết không dấu trên hóa đơn điện tử
206 104147/CTHN-TTHT 03/12/2020 Tổng cục Thuế v/v ngày lập hóa đơn điện tử
207 102271/CTHN-TTHT 26/11/2020 Tổng cục Thuế v/v thay đổi bố cục hóa đơn
208 102272/CTHN-TTHT 26/11/2020 Tổng cục Thuế v/v định dạng MST người mua trên hóa đơn
209 101966/CTHN-TTHT 25/11/2020 Tổng cục Thuế v/v thời điểm lập hóa đơn
210 101967/CTHN-TTHT 25/11/2020 Tổng cục Thuế v/v sử dụng HĐĐT nhiều hơn một trang
211 95841/CT-TTHT 02/11/2020 Tổng cục Thuế v/v xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng không lấy hóa đơn
212 95839/CT-TTHT 02/11/2020 Tổng cục Thuế v/v xử lý sai sót đối với biên lai điện tử đã lập
213 95840/CT-TTHT 02/11/2020 Tổng cục Thuế v/v ngày lập hóa đơn
214 94367/CT-TTHT 28/10/2020 Tổng cục Thuế v/v thông tin hóa đơn điện tử trên trang tra cứu hóa đơn của TCT
215 94365/CT-TTHT 28/10/2020 Tổng cục Thuế v/v sử dụng hóa đơn điện tử
216 90246/CT-TTHT 12/10/2020 Tổng cục Thuế v/v sử dụng hóa đơn điện tử
217 90249/CT-TTHT 12/10/2020 Tổng cục Thuế v/v xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê
218 89565/CT-TTHT 08/10/2020 Tổng cục Thuế v/v dấu người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi
219 89567/CT-TTHT 08/10/2020 Tổng cục Thuế v/v sử dụng hóa đơn điện tử
220 88089/CT-TTHT 02/10/2020 Tổng cục Thuế v/v nội dung trên hóa đơn điện tử
221 87759/CT-TTHT 01/10/2020 Tổng cục Thuế v/v miễn tiêu thức chữ ký người mua trên HĐĐT
222 86782/CT-TTHT 28/09/2020 Tổng cục Thuế v/v sử dụng hóa đơn điện tử
223 86123/CT-TTHT 25/09/2020 Tổng cục Thuế v/v lập hóa đơn điện tử kèm theo bảng kê
224 85417/CT-TTHT 23/09/2020 Tổng cục Thuế v/v miễn tiêu thức chữ ký điện tử của người mua
225 85418/CT-TTHT 23/09/2020 Tổng cục Thuế v/v xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê
226 84665/CT-TTHT 21/09/2020 Tổng cục Thuế v/v dấu người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi
227 84103/CT-TTHT 17/09/2020 Tổng cục Thuế v/v sử dụng hóa đơn điện tử
228 84105/CT-TTHT 17/09/2020 Tổng cục Thuế v/v tên hàng hóa trên hóa đơn
229 83540/CT-TTHT 15/09/2020 Tổng cục Thuế V/v xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng không lấy hóa đơn
230 83537/CT-TTHT 15/09/2020 Tổng cục Thuế V/v lập hóa đơn điện tử đối với khách hàng không lấy hóa đơn
231 82640/CT-TTHT 11/09/2020 Tổng cục Thuế V/v ngày ký trên hóa đơn điện tử
232 81762/CT-TTHT 08/09/2020 Tổng cục Thuế V/v dấu người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi
233 81432/CT-TTHT 07/09/2020 Tổng cục Thuế V/v miễn tiêu thức chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử
234 81430/CT-TTHT 07/09/2020 Tổng cục Thuế V/v sử dụng đồng thời hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy
235 80746/CT-TTHT 03/09/2020 Tổng cục Thuế V/v miễn chữ ký điện tử mua trên hóa đơn điện tử
236 79906/CT-TTHT 31/08/2020 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang
237 79492/CT-TTHT 28/08/2020 Tổng cục Thuế V/v hóa đơn điện tử
238 79493/CT-TTHT 28/08/2020 Tổng cục Thuế V/v lập hóa đơn điện tử kèm bảng kê
239 77558/CT-TTHT 21/08/2020 Tổng cục Thuế V/v lập hóa đơn điện tử kèm bảng kê
240 77334/CT-TTHT 20/08/2020 Tổng cục Thuế V/v xử lý hóa đơn viết sai tên hàng hóa
241 77333/CT-TTHT 20/08/2020 Tổng cục Thuế V/v hướng dẫn về hóa đơn
242 77204/CT-TTHT 20/08/2020 Tổng cục Thuế V/v xử lý hóa đơn điện tử viết sai MST
243 77200/CT-TTHT 20/08/2020 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hóa đơn điện tử
244 76733/CT-TTHT 20/08/2020 Tổng cục Thuế V/v lập hóa đơn khi cung cấp dịch vụ
245 77199/CT-TTHT 20/08/2020 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hóa đơn điện tử
246 77201/CT-TTHT 20/08/2020 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hóa đơn điện tử
247 77202/CT-TTHT 20/08/2020 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hóa đơn điện tử
248 75032/CT-TTHT 13/08/2020 Tổng cục Thuế v/v sử dụng hóa đơn điện tử v/v sử dụng hóa đơn điện tử
249 74447/CT-TTHT 11/08/2020 Tổng cục Thuế Về việc xử lý hóa đơn đã lập do thỏa thuận lại tiền thuê và phí dịch vụ
250 74443/CT-TTHT 11/08/2020 Tổng cục Thuế Về việc Xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê
STT: 201
Số/Ký hiệu:
3935/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
29/01/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Xuất Hóa đơn đối với phân chia lợi nhuận hợp đồng hợp tác kinh doanh
STT: 202
Số/Ký hiệu:
3451/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
27/01/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Sử dụng Hóa đơn điện tử
STT: 203
Số/Ký hiệu:
1983/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
15/01/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Hướng dẫn về Hóa đơn
STT: 204
Số/Ký hiệu:
110285/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
28/12/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Chuyển đổi Hóa đơn Điện tử sang Hóa đơn giấy
STT: 205
Số/Ký hiệu:
105936/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
10/12/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
v/v chữ viết không dấu trên hóa đơn điện tử
STT: 206
Số/Ký hiệu:
104147/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
03/12/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
v/v ngày lập hóa đơn điện tử
STT: 207
Số/Ký hiệu:
102271/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
26/11/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
v/v thay đổi bố cục hóa đơn
STT: 208
Số/Ký hiệu:
102272/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
26/11/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
v/v định dạng MST người mua trên hóa đơn
STT: 209
Số/Ký hiệu:
101966/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
25/11/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
v/v thời điểm lập hóa đơn
STT: 210
Số/Ký hiệu:
101967/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
25/11/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
v/v sử dụng HĐĐT nhiều hơn một trang
STT: 211
Số/Ký hiệu:
95841/CT-TTHT
Ngày ban hành:
02/11/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
v/v xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng không lấy hóa đơn
STT: 212
Số/Ký hiệu:
95839/CT-TTHT
Ngày ban hành:
02/11/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
v/v xử lý sai sót đối với biên lai điện tử đã lập
STT: 213
Số/Ký hiệu:
95840/CT-TTHT
Ngày ban hành:
02/11/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
v/v ngày lập hóa đơn
STT: 214
Số/Ký hiệu:
94367/CT-TTHT
Ngày ban hành:
28/10/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
v/v thông tin hóa đơn điện tử trên trang tra cứu hóa đơn của TCT
STT: 215
Số/Ký hiệu:
94365/CT-TTHT
Ngày ban hành:
28/10/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
v/v sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 216
Số/Ký hiệu:
90246/CT-TTHT
Ngày ban hành:
12/10/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
v/v sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 217
Số/Ký hiệu:
90249/CT-TTHT
Ngày ban hành:
12/10/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
v/v xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê
STT: 218
Số/Ký hiệu:
89565/CT-TTHT
Ngày ban hành:
08/10/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
v/v dấu người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi
STT: 219
Số/Ký hiệu:
89567/CT-TTHT
Ngày ban hành:
08/10/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
v/v sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 220
Số/Ký hiệu:
88089/CT-TTHT
Ngày ban hành:
02/10/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
v/v nội dung trên hóa đơn điện tử
STT: 221
Số/Ký hiệu:
87759/CT-TTHT
Ngày ban hành:
01/10/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
v/v miễn tiêu thức chữ ký người mua trên HĐĐT
STT: 222
Số/Ký hiệu:
86782/CT-TTHT
Ngày ban hành:
28/09/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
v/v sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 223
Số/Ký hiệu:
86123/CT-TTHT
Ngày ban hành:
25/09/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
v/v lập hóa đơn điện tử kèm theo bảng kê
STT: 224
Số/Ký hiệu:
85417/CT-TTHT
Ngày ban hành:
23/09/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
v/v miễn tiêu thức chữ ký điện tử của người mua
STT: 225
Số/Ký hiệu:
85418/CT-TTHT
Ngày ban hành:
23/09/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
v/v xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê
STT: 226
Số/Ký hiệu:
84665/CT-TTHT
Ngày ban hành:
21/09/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
v/v dấu người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi
STT: 227
Số/Ký hiệu:
84103/CT-TTHT
Ngày ban hành:
17/09/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
v/v sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 228
Số/Ký hiệu:
84105/CT-TTHT
Ngày ban hành:
17/09/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
v/v tên hàng hóa trên hóa đơn
STT: 229
Số/Ký hiệu:
83540/CT-TTHT
Ngày ban hành:
15/09/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng không lấy hóa đơn
STT: 230
Số/Ký hiệu:
83537/CT-TTHT
Ngày ban hành:
15/09/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v lập hóa đơn điện tử đối với khách hàng không lấy hóa đơn
STT: 231
Số/Ký hiệu:
82640/CT-TTHT
Ngày ban hành:
11/09/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v ngày ký trên hóa đơn điện tử
STT: 232
Số/Ký hiệu:
81762/CT-TTHT
Ngày ban hành:
08/09/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v dấu người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi
STT: 233
Số/Ký hiệu:
81432/CT-TTHT
Ngày ban hành:
07/09/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v miễn tiêu thức chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử
STT: 234
Số/Ký hiệu:
81430/CT-TTHT
Ngày ban hành:
07/09/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v sử dụng đồng thời hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy
STT: 235
Số/Ký hiệu:
80746/CT-TTHT
Ngày ban hành:
03/09/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v miễn chữ ký điện tử mua trên hóa đơn điện tử
STT: 236
Số/Ký hiệu:
79906/CT-TTHT
Ngày ban hành:
31/08/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang
STT: 237
Số/Ký hiệu:
79492/CT-TTHT
Ngày ban hành:
28/08/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hóa đơn điện tử
STT: 238
Số/Ký hiệu:
79493/CT-TTHT
Ngày ban hành:
28/08/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v lập hóa đơn điện tử kèm bảng kê
STT: 239
Số/Ký hiệu:
77558/CT-TTHT
Ngày ban hành:
21/08/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v lập hóa đơn điện tử kèm bảng kê
STT: 240
Số/Ký hiệu:
77334/CT-TTHT
Ngày ban hành:
20/08/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v xử lý hóa đơn viết sai tên hàng hóa
STT: 241
Số/Ký hiệu:
77333/CT-TTHT
Ngày ban hành:
20/08/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn về hóa đơn
STT: 242
Số/Ký hiệu:
77204/CT-TTHT
Ngày ban hành:
20/08/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v xử lý hóa đơn điện tử viết sai MST
STT: 243
Số/Ký hiệu:
77200/CT-TTHT
Ngày ban hành:
20/08/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 244
Số/Ký hiệu:
76733/CT-TTHT
Ngày ban hành:
20/08/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v lập hóa đơn khi cung cấp dịch vụ
STT: 245
Số/Ký hiệu:
77199/CT-TTHT
Ngày ban hành:
20/08/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 246
Số/Ký hiệu:
77201/CT-TTHT
Ngày ban hành:
20/08/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 247
Số/Ký hiệu:
77202/CT-TTHT
Ngày ban hành:
20/08/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 248
Số/Ký hiệu:
75032/CT-TTHT
Ngày ban hành:
13/08/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
v/v sử dụng hóa đơn điện tử v/v sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 249
Số/Ký hiệu:
74447/CT-TTHT
Ngày ban hành:
11/08/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Về việc xử lý hóa đơn đã lập do thỏa thuận lại tiền thuê và phí dịch vụ
STT: 250
Số/Ký hiệu:
74443/CT-TTHT
Ngày ban hành:
11/08/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Về việc Xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê