DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP QUY
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tên văn bản
101 61434/CTHN-TTHT 12/12/2022 Thuế Hà Nội V/v Xử lý hóa đơn điện tử đã lập có sai sót
102 15461/CTTPHCM-TTHT 12/12/2022 Thuế TP HCM V/v triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền
103 4415/TCT-DNNCN 25/11/2022 Tổng cục Thuế V/v hướng dẫn thực hiện cung cấp thông tin trên Cổng dữ liệu thông tin TMĐT theo quy định tại Nghị định 91/2022/NĐ-CP
104 569/TB-TCT 22/11/2022 Tổng cục Thuế V/v Công khai thông tin của tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư số 78/2021/TT-BTC
105 54309/CTHN-TTHT 10/11/2022 Thuế Hà Nội V/v hóa đơn điện tử
106 52117/CTHN-TTHT 28/10/2022 Thuế Hà Nội V/v quy định về hóa đơn điện tử
107 49535/CTHN-TTHT 13/10/2022 Thuế Hà Nội V/v kê khai đối với hóa đơn điều chỉnh, thay thế
108 46904/CTHN-TTHT 26/09/2022 Thuế Hà Nội V/v hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh
109 46907/CTHN-TTHT 26/09/2022 Thuế Hà Nội V/v xử lý hóa đơn có sai sót
110 1510/QĐ-TCT 21/09/2022 Tổng cục Thuế Quyết định số 1510/QĐ-TCT ngày 21/9/2022 của Tổng cục Thuế về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 07/10/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành quy định về thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế
111 43412/CTHN-TTHT 05/09/2022 Thuế Hà Nội V/v sử dụng hóa đơn bán hàng
112 42535/CTHN-TTHT 29/08/2022 Thuế Hà Nội V/v kê khai đối với hóa đơn thay thế, hóa đơn điều chỉnh
113 40840/CTHN-TTHT 18/08/2022 Thuế Hà Nội V/v hướng dẫn về xử lý hóa đơn điện tử trường hợp giảm trừ giá trị quyết toán
114 40747/CTHN-TTHT 18/08/2022 Thuế Hà Nội V/v vướng mắc hóa đơn chi phí tại đơn vị
115 40744/CTHN-TTHT 18/08/2022 Thuế Hà Nội V/v xuất hóa đơn quà tặng cho khách hàng
116 39614/CTHN-TTHT 11/08/2022 Thuế Hà Nội V/v sử dụng hóa đơn điện tử trên các tuyến cao tốc
117 39619/CTHN-TTHT 11/08/2022 Thuế Hà Nội V/v quy định về hóa đơn
118 39060/CTHN-TTHT 09/08/2022 Thuế Hà Nội V/v lập hóa đơn điện tử theo NĐ 123/2020/NĐ-CP
119 39061/CTHN-TTHT 09/08/2022 Thuế Hà Nội V/v thời điểm xuất hóa đơn khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ
120 37371/CTHN-TTHT 03/08/2022 Thuế Hà Nội V/v xuất hóa đơn điện tử theo NĐ số 123/2020/NĐ-CP và TT số 78/2021/TT-BTC
121 37367/CTHN-TTHT 01/08/2022 Thuế Hà Nội V/v tên hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn
122 37366/CTHN-TTHT 01/08/2022 Thuế Hà Nội V/v xuất hóa đơn cho thuê lại văn phòng
123 36814/CTHN-TTHT 28/07/2022 Thuế Hà Nội V/v xuất hóa đơn, kê khai, nộp thuế đối với nguồn thu hộ, chi hộ
124 35197/CTHN-TTHT 19/07/2022 Thuế Hà Nội V/v điều chỉnh hóa đơn sai sót
125 35191/CTHN-TTHT 19/07/2022 Thuế Hà Nội V/v xử lý hóa đơn sai sót
126 35196/CTHN-TTHT 19/07/2022 Thuế Hà Nội V/v lập hóa đơn đối với các khoản hỗ trợ theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP
127 35196/CTHN-TTHT 19/07/2022 Thuế Hà Nội V/v lập hóa đơn đối với các khoản hỗ trợ theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP
128 35191/CTHN-TTHT 19/07/2022 Thuế Hà Nội V/v xử lý hóa đơn sai sót
129 35197/CTHN-TTHT 19/07/2022 Thuế Hà Nội V/v điều chỉnh hóa đơn sai sót
130 34787/CTHN-TTHT 18/07/2022 Thuế Hà Nội V/v xử lý sai sót đối với hóa đơn điện tử
131 32315/CTHN-TTHT 08/07/2022 Thuế TP HCM V/v quy định về lập hóa đơn
132 30591/CT-TTHT 29/06/2022 Thuế Hà Nội Về việc hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020
133 41/2022/NĐ-CP 20/06/2022 Chính phủ Nghị định số 41/2022/NĐ-CP ngày 20/6/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
134 6687/CTTPHCM-TTHT 10/06/2022 Thuế TP HCM Đôn đốc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử
135 25530CTHN-TTHT 03/06/2022 Thuế Hà Nội Về việc: Xử lý hóa đơn sai sót
136 13381/CTHN-TTHT 06/04/2022 Thuế Hà Nội V/v hướng dẫn lập hóa đơn
137 10585/CTHN-TTHT 28/03/2022 Thuế Hà Nội V/v vướng mắc áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP
138 8875/CTHN-TTHT 17/03/2022 Tổng cục Thuế V/v hướng dẫn về lập hóa đơn điện tử
139 8209/CTHN-TTHT 14/03/2022 Tổng cục Thuế V/v lập hóa đơn
140 8087/CTHN-TTHT 11/02/2022 Tổng cục Thuế V/v xuất hóa đơn điện tử
141 4251/CTHN-TTHT 28/01/2022 Tổng cục Thuế V/v hóa đơn chứng từ
142 1827/CTHN-TTHT 17/01/2022 Tổng cục Thuế V/v xử lý hóa đơn điện tử có sai sót
143 1829/CTHN-TTHT 17/01/2022 Tổng cục Thuế V/v lập hóa đơn đối với hoạt động xây dựng
144 1459/CTHN-TTHT 14/01/2022 Tổng cục Thuế V/v Thay đổi logo trên hóa đơn điện tử
145 1460/CTHN-TTHT 14/01/2022 Tổng cục Thuế V/v Lập hóa đơn kèm bảng kê đối với doanh số bán lẻ cho khách hàng trong ngày không lấy hóa đơn
146 459/CTHN-TTHT 07/01/2022 Tổng cục Thuế V/v xuất hóa đơn điện tử
147 458/CTHN-TTHT 07/01/2022 Tổng cục Thuế V/v đồng tiền thể hiện trên hóa đơn theo nghị định số 123/2020/NĐ-CP
148 5113/TCT-CS 27/12/2021 Tổng cục Thuế V/v hướng dẫn một số nội dung về hóa đơn điện tử
149 53947/CTHN-TTHT 13/12/2021 Tổng cục Thuế Về việc hình thức thể hiện của hóa đơn thu hộ phí vận tải quốc tế
150 48918/CTHN-TTHT 23/11/2021 Tổng cục Thuế Về việc lập hóa đơn khi sử dụng voucher điện tử
STT: 101
Số/Ký hiệu:
61434/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
12/12/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v Xử lý hóa đơn điện tử đã lập có sai sót
STT: 102
Số/Ký hiệu:
15461/CTTPHCM-TTHT
Ngày ban hành:
12/12/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế TP HCM
Tên văn bản:
V/v triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền
STT: 103
Số/Ký hiệu:
4415/TCT-DNNCN
Ngày ban hành:
25/11/2022
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn thực hiện cung cấp thông tin trên Cổng dữ liệu thông tin TMĐT theo quy định tại Nghị định 91/2022/NĐ-CP
STT: 104
Số/Ký hiệu:
569/TB-TCT
Ngày ban hành:
22/11/2022
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Công khai thông tin của tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư số 78/2021/TT-BTC
STT: 105
Số/Ký hiệu:
54309/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
10/11/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v hóa đơn điện tử
STT: 106
Số/Ký hiệu:
52117/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
28/10/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v quy định về hóa đơn điện tử
STT: 107
Số/Ký hiệu:
49535/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
13/10/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v kê khai đối với hóa đơn điều chỉnh, thay thế
STT: 108
Số/Ký hiệu:
46904/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
26/09/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh
STT: 109
Số/Ký hiệu:
46907/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
26/09/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v xử lý hóa đơn có sai sót
STT: 110
Số/Ký hiệu:
1510/QĐ-TCT
Ngày ban hành:
21/09/2022
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Quyết định số 1510/QĐ-TCT ngày 21/9/2022 của Tổng cục Thuế về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 07/10/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành quy định về thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế
STT: 111
Số/Ký hiệu:
43412/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
05/09/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v sử dụng hóa đơn bán hàng
STT: 112
Số/Ký hiệu:
42535/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
29/08/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v kê khai đối với hóa đơn thay thế, hóa đơn điều chỉnh
STT: 113
Số/Ký hiệu:
40840/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
18/08/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn về xử lý hóa đơn điện tử trường hợp giảm trừ giá trị quyết toán
STT: 114
Số/Ký hiệu:
40747/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
18/08/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v vướng mắc hóa đơn chi phí tại đơn vị
STT: 115
Số/Ký hiệu:
40744/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
18/08/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v xuất hóa đơn quà tặng cho khách hàng
STT: 116
Số/Ký hiệu:
39614/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
11/08/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v sử dụng hóa đơn điện tử trên các tuyến cao tốc
STT: 117
Số/Ký hiệu:
39619/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
11/08/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v quy định về hóa đơn
STT: 118
Số/Ký hiệu:
39060/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
09/08/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v lập hóa đơn điện tử theo NĐ 123/2020/NĐ-CP
STT: 119
Số/Ký hiệu:
39061/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
09/08/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v thời điểm xuất hóa đơn khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ
STT: 120
Số/Ký hiệu:
37371/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
03/08/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v xuất hóa đơn điện tử theo NĐ số 123/2020/NĐ-CP và TT số 78/2021/TT-BTC
STT: 121
Số/Ký hiệu:
37367/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
01/08/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v tên hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn
STT: 122
Số/Ký hiệu:
37366/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
01/08/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v xuất hóa đơn cho thuê lại văn phòng
STT: 123
Số/Ký hiệu:
36814/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
28/07/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v xuất hóa đơn, kê khai, nộp thuế đối với nguồn thu hộ, chi hộ
STT: 124
Số/Ký hiệu:
35197/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
19/07/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v điều chỉnh hóa đơn sai sót
STT: 125
Số/Ký hiệu:
35191/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
19/07/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v xử lý hóa đơn sai sót
STT: 126
Số/Ký hiệu:
35196/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
19/07/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v lập hóa đơn đối với các khoản hỗ trợ theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP
STT: 127
Số/Ký hiệu:
35196/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
19/07/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v lập hóa đơn đối với các khoản hỗ trợ theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP
STT: 128
Số/Ký hiệu:
35191/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
19/07/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v xử lý hóa đơn sai sót
STT: 129
Số/Ký hiệu:
35197/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
19/07/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v điều chỉnh hóa đơn sai sót
STT: 130
Số/Ký hiệu:
34787/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
18/07/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v xử lý sai sót đối với hóa đơn điện tử
STT: 131
Số/Ký hiệu:
32315/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
08/07/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế TP HCM
Tên văn bản:
V/v quy định về lập hóa đơn
STT: 132
Số/Ký hiệu:
30591/CT-TTHT
Ngày ban hành:
29/06/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
Về việc hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020
STT: 133
Số/Ký hiệu:
41/2022/NĐ-CP
Ngày ban hành:
20/06/2022
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Tên văn bản:
Nghị định số 41/2022/NĐ-CP ngày 20/6/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
STT: 134
Số/Ký hiệu:
6687/CTTPHCM-TTHT
Ngày ban hành:
10/06/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế TP HCM
Tên văn bản:
Đôn đốc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 135
Số/Ký hiệu:
25530CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
03/06/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
Về việc: Xử lý hóa đơn sai sót
STT: 136
Số/Ký hiệu:
13381/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
06/04/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn lập hóa đơn
STT: 137
Số/Ký hiệu:
10585/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
28/03/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v vướng mắc áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP
STT: 138
Số/Ký hiệu:
8875/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
17/03/2022
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn về lập hóa đơn điện tử
STT: 139
Số/Ký hiệu:
8209/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
14/03/2022
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v lập hóa đơn
STT: 140
Số/Ký hiệu:
8087/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
11/02/2022
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v xuất hóa đơn điện tử
STT: 141
Số/Ký hiệu:
4251/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
28/01/2022
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hóa đơn chứng từ
STT: 142
Số/Ký hiệu:
1827/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
17/01/2022
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v xử lý hóa đơn điện tử có sai sót
STT: 143
Số/Ký hiệu:
1829/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
17/01/2022
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v lập hóa đơn đối với hoạt động xây dựng
STT: 144
Số/Ký hiệu:
1459/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
14/01/2022
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Thay đổi logo trên hóa đơn điện tử
STT: 145
Số/Ký hiệu:
1460/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
14/01/2022
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Lập hóa đơn kèm bảng kê đối với doanh số bán lẻ cho khách hàng trong ngày không lấy hóa đơn
STT: 146
Số/Ký hiệu:
459/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
07/01/2022
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v xuất hóa đơn điện tử
STT: 147
Số/Ký hiệu:
458/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
07/01/2022
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v đồng tiền thể hiện trên hóa đơn theo nghị định số 123/2020/NĐ-CP
STT: 148
Số/Ký hiệu:
5113/TCT-CS
Ngày ban hành:
27/12/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn một số nội dung về hóa đơn điện tử
STT: 149
Số/Ký hiệu:
53947/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
13/12/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Về việc hình thức thể hiện của hóa đơn thu hộ phí vận tải quốc tế
STT: 150
Số/Ký hiệu:
48918/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
23/11/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Về việc lập hóa đơn khi sử dụng voucher điện tử