DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP QUY
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tên văn bản
301 820/TCT-DNL 13/03/2017 Tổng cục Thuế V/v hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử
302 20/2017/NĐ-CP 24/02/2017 Chính phủ V/v quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
303 473/TCT-CS 15/02/2017 Tổng cục Thuế V/v xử phạt VPHC về hóa đơn, về thủ tục thuế
304 228/TCT-CS 18/01/2017 Tổng cục Thuế V/v xuất hóa đơn
305 166/2016/NĐ-CP 24/12/2016 Chính phủ V/v quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp
306 2660/QĐ-BTC 14/12/2016 Bộ Tài chính V/v gia hạn thời gian thực hiện Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tàì chính v/v thí điểm sử dụng hoá đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế
307 153/2016/NĐ-CP 14/11/2016 Chính phủ V/v quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
308 176/2016/TT-BTC 31/10/2016 Bộ Tài chính V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 1 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
309 2632/TCT-DNL 15/06/2016 Tổng cục Thuế V/v thực hiện hóa đơn điện tử
310 2402/BTC-TCT 23/02/2016 Bộ Tài chính V/v hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử
311 58333/QĐ-CT 11/09/2015 Tổng cục Thuế V/v triển khai thí điểm hóa đơn điện tử có xác thực của cơ quan thuế
312 1209/QĐ-BTC 23/06/2015 Bộ Tài chính V/v thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế
313 26/2015/TT-BTC 27/02/2015 Bộ Tài chính V/v bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
314 39/2014/TT-BTC 31/03/2014 Bộ Tài chính V/v hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 1 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
315 04/2014/NĐ-CP 17/01/2014 Chính phủ V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
316 64/2013/TT-BTC 15/05/2013 Bộ Tài chính V/v hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
317 32/2011/TT-BTC 14/03/2011 Bộ Tài chính V/v hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
318 2905/QĐ-BTC 09/11/2010 Bộ Tài chính V/v đính chính Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ
319 153/2010/TT-BTC 28/09/2010 Bộ Tài chính V/v hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
320 51/2010/NĐ-CP 14/05/2010 Chính phủ V/v quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
STT: 301
Số/Ký hiệu:
820/TCT-DNL
Ngày ban hành:
13/03/2017
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử
STT: 302
Số/Ký hiệu:
20/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành:
24/02/2017
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Tên văn bản:
V/v quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
STT: 303
Số/Ký hiệu:
473/TCT-CS
Ngày ban hành:
15/02/2017
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v xử phạt VPHC về hóa đơn, về thủ tục thuế
STT: 304
Số/Ký hiệu:
228/TCT-CS
Ngày ban hành:
18/01/2017
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v xuất hóa đơn
STT: 305
Số/Ký hiệu:
166/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành:
24/12/2016
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Tên văn bản:
V/v quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp
STT: 306
Số/Ký hiệu:
2660/QĐ-BTC
Ngày ban hành:
14/12/2016
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Tên văn bản:
V/v gia hạn thời gian thực hiện Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tàì chính v/v thí điểm sử dụng hoá đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế
STT: 307
Số/Ký hiệu:
153/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành:
14/11/2016
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Tên văn bản:
V/v quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
STT: 308
Số/Ký hiệu:
176/2016/TT-BTC
Ngày ban hành:
31/10/2016
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Tên văn bản:
V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 1 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
STT: 309
Số/Ký hiệu:
2632/TCT-DNL
Ngày ban hành:
15/06/2016
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v thực hiện hóa đơn điện tử
STT: 310
Số/Ký hiệu:
2402/BTC-TCT
Ngày ban hành:
23/02/2016
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử
STT: 311
Số/Ký hiệu:
58333/QĐ-CT
Ngày ban hành:
11/09/2015
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v triển khai thí điểm hóa đơn điện tử có xác thực của cơ quan thuế
STT: 312
Số/Ký hiệu:
1209/QĐ-BTC
Ngày ban hành:
23/06/2015
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Tên văn bản:
V/v thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế
STT: 313
Số/Ký hiệu:
26/2015/TT-BTC
Ngày ban hành:
27/02/2015
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Tên văn bản:
V/v bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
STT: 314
Số/Ký hiệu:
39/2014/TT-BTC
Ngày ban hành:
31/03/2014
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 1 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
STT: 315
Số/Ký hiệu:
04/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành:
17/01/2014
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Tên văn bản:
V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
STT: 316
Số/Ký hiệu:
64/2013/TT-BTC
Ngày ban hành:
15/05/2013
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
STT: 317
Số/Ký hiệu:
32/2011/TT-BTC
Ngày ban hành:
14/03/2011
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
STT: 318
Số/Ký hiệu:
2905/QĐ-BTC
Ngày ban hành:
09/11/2010
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Tên văn bản:
V/v đính chính Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ
STT: 319
Số/Ký hiệu:
153/2010/TT-BTC
Ngày ban hành:
28/09/2010
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
STT: 320
Số/Ký hiệu:
51/2010/NĐ-CP
Ngày ban hành:
14/05/2010
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Tên văn bản:
V/v quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ