Download tài liệu chuyển đổi số Gov
Sản phẩm
Datasheet
Tính năng chi tiết
Hướng dẫn sử dụng
Nền tảng tổng hợp, phân tích dữ liệu (Bkav Big Data)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng quản trị tổng thể (Bkav Vala Platform)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Trợ lý ảo (Bkav Chatbot Platform)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Tra cứu dữ liệu lớn (Big Data Search)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Thu thập, chuyển hóa dữ liệu (Data Collection and Transformation)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Tích hợp, chia sẻ dữ liệu (Data Exchange Platform)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Phân tích, biểu diễn dữ liệu (Data visualization)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Chăm sóc dữ liệu (SOP)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng SmartApp (SmartApp)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng SuperApp (SuperApp)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Instant Messaging (Instant Messaging)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Workflow (Workflow)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng An ninh mạng (Digital Cybersecurity)
Nền tảng Bản đồ số (GIS Map)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Báo cáo (eReport)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng BigData (BigData)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Mạng xã hội (Social Network)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng họp trực tuyến (eMeeting)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Tích hợp Camera (VMS)
Liên hệ
Liên hệ
Analytics Platform Using AI
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng IOT (IOT)
Hệ thống lưu trữ tài liệu điện tử (e-Archive)
Liên hệ
Liên hệ
Phần mềm họp không giấy tờ Cabinet (e-Cabinet)
Liên hệ
Liên hệ
Cổng dữ liệu mở (Open Data)
Liên hệ
Liên hệ
Cổng thông tin điện tử (Website) (e-Portal)
Liên hệ
Liên hệ
Phần mềm chính phủ điện tử (Bkav eGov)
Liên hệ
Liên hệ
Phần mềm quản lý nhiệm vụ (Bkav Operation Management)
Liên hệ
Liên hệ
Phần mềm tiếp nhận và xử lý phản ánh hiện trường (Bkav Citizen Feedback)
Liên hệ
Liên hệ
Ứng dụng tổ dân phố, thôn (Bkav App for Sub-quarter and Village)
Liên hệ
Liên hệ
Phần mềm quản lý xác thực tập trung (Bkav Single Sign On)
Liên hệ
Liên hệ
Giải pháp Thư điện tử (Bkav Bmail)
Liên hệ
Liên hệ